Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 30 de juny de 2022, 06:35:22
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

223 anuncis
Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
01/03/2022 11:29 - Registre de publicació

JG17/02/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 17 de febrer de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 2 d'abril de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador per curs 2021-2022 (termini ordinari)
01/03/2022 10:58 - Registre de publicació

JG17/02/2022

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 17 de febrer de 2022, va aprovar l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000034/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 2 d'abril de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions del Premi a l’Edició de Recerca Històrica del CCAP per a l'any 2022
01/03/2022 09:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 3 de febrer de 2022, va aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2022 (exp. G7004-00004/2022), en el marc de les Bases Reguladores Específiques publicades al BOPB de data 02/06/2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611731)

 

El termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria única començarà l’1 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 15 de juny de 2022 inclòs.

 

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los:

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat) , a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura. Empreses i entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat) , a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats o Empreses/Cultura.

 

BDNS(Identif.):611731 de 01/03/2022

Aprovació inicial del Protocol de coordinació del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès davant de situacions de risc per afectació de la xarxa viària
22/02/2022 10:04 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de febrer de 2022, va aprovar inicialment el Protocol de coordinació del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès davant de situacions de risc per afectació de la xarxa viària (exp. G1048-000001/2022).

 

BOPB 22/02/2022

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2022
22/02/2022 09:34 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de febrer de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 1, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000001/2022).

 

BOPB 22/02/2022

 

 

Aprovar les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competititva adreçades als centres educatius de la comarca de l'Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives
22/02/2022 09:25 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de febrer de 2022, va aprovar les Bases Reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives, amb l’objecte de finançar les activitats ludicoeducatives organitzades pels centres educatius autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segon cicle d’educació infantil i primària, i de secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, de la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000009/2022).

 

BOPB 22/02/2022

 

Aprovar les bases d'ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s'ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
22/02/2022 09:04 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de febrer de 2022, va aprovar les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar el desplaçament a l’alumnat escolaritzat en centres escolars d’infantil, primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, escolaritzats fora del seu municipi de residència i en el centre educatiu proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è (exp. G7004-000007/2022).

 

BOPB 22/02/2022

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
07/02/2022 12:05 - Registre de publicació

JG03/02/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 3 de febrer de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 8 de març de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
31/01/2022 09:51 - Registre de publicació

JG27/01/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 27 de gener de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 2 de març de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal 2022
27/01/2022 10:17 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i plantilla del personal per a l'exercici 2022.

 

BOPB de 27/01/2022

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers