Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: divendres 22 de novembre de 2019, 01:12:50
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

62 anuncis
Convocatòria d’atorgament del “Premi a l’edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès” any 2019
24/05/2019 08:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès(exp. G7004-000001/2019), amb la quantitat màxima destinada de 1.000€, a càrrec de l’aplicació 334.48006 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 17 de juny de 2019, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les persones i les entitats interessades en aquesta convocatòria han de presentar les seves sol·licituds:

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat ), a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura.

 

Entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

BDNS (Identif.): 456325

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2018/2019
23/05/2019 10:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2019. Igualment, va aprovar la convocatòria corresponent al curs 2018-2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 455844

 

BOPB de 23 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del 2019
17/05/2019 10:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana
17/05/2019 09:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l'aplicació 320.48030 del pressupost de 2019.

 

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador escolar.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

 

 

Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
17/05/2019 09:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

Aprovació inicial de bases que regulen la convocatòria d'atorgament del Premi a l'Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès
17/05/2019 08:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d’atorgament del Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
13/05/2019 12:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 14 de juny de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Informació pública del compte general de l'exercici 2018
13/05/2019 08:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 23 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2018.

 

El compte general està format per:

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès

- Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 13 de juny de 2019

 

BOPB de 13 de maig de 2019

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
24/04/2019 13:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 d’abril de 2019, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 25 de maig de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Requeriment d’esmena de documentació de les sol•licituds d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
24/04/2019 11:58 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 de febrer de 2019, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (G7004-000004/2019), amb la quantitat màxima destinada de 10.000€ a càrrec de l’aplicació 326.48033 del pressupost de 2019.

 

S’ha sotmès a informació pública l’acord d’aprovació inicial de les bases d’aquests ajuts, sense que s’hagi formulat cap reclamació, passat el termini de vint dies des de que es va inserir en el BOPB de 19 de febrer de 2019.

 

Igualment, s’ha publicat la convocatòria al BOPB de 22 de febrer de 2019 (BDNS Identif.: 440418).

 

El termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre escolar, era des del dia 18 de març fins el dia 5 d’abril de 2019.

 

Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, s’han valorat les sol·licituds presentades i s’ha detectat que manca documentació en quatre sol·licituds.

 

El punt 6.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, especifica literalment el següent:

“6.5. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d’anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS i/o correu electrònic.

La persona interessada o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició.”

 

 

Les persones interessades o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida al registre general d’entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores.

 

S'exposa al públic l'anunci de la relació de sol·licituds respecte de les quals manca documentació, perquè en el termini màxim del 9 de maig de 2019, esmenin o completin la documentació requerida següent:

 

NÚM. SOL·LICITUDS

IDALU (RALC)

CENTRE ESCOLAR

CURS

MUNICIPI RESIDÈNCIA

REQUERIMENT

1

4033175097

I. EL FOIX

2ESO

Castellví de la Marca

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

2

4029045092

I. EL FOIX

1ESO

Castellet i la Gornal

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

3

4624925093

S.I. ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

4

4625485095

S.I. ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

 

Seu Electrònica