Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 26 de gener de 2021, 14:14:59
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

119 anuncis
Suspensió de les comissions informatives i del Ple del mes d’abril en motiu de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel covid19
27/03/2020 09:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

 

Per Decret de la Presidència núm. DEC-0036-2020, de 25 de març, s'ha resolt duspendre les sessions ordinàries previstes de les Comissions Informatives i del Ple de la corporació a celebrar en el proper mes d’abril, arran de l’entrada en vigor del decret declaratori de l’estat d’alarma per la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

 

Aprovació inicial diverses ordenances
25/03/2020 14:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de 2020, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 de març de 2020 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2020
25/03/2020 12:36 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de 2020, va aprovar l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos.

 

BOPB de 24 de març de 2020

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2019-2020 (període extraordinari) JG19032020
24/03/2020 17:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 de març de 2020, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2019-20, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és del 25 d'abril de 2020. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020
24/03/2020 17:08 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de març del 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004-000007/2020), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2020.

 

S'exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 20 de març de 2020

 

Aprovació inicial de diversos projectes d'integració paisatgística dels Polígons Industrials i les Rotondes dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues)
19/03/2020 10:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar inicialment els projectes següents:

 

- Projecte tècnic d’Integració paisatgística de les Rotondes dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total de 74.651,50 € (IVA inclòs).

 

- Projecte tècnic d’Integració paisatgística dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total de 55.000,00 € (IVA inclòs).

 

BOPB de 19 de març de 2020

 

DOGC 8089 de data 19/03/2020

 

 

Bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col•lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori
12/03/2020 16:46 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col·lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori (exp. G7004-000008/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès (TENO)
12/03/2020 16:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació i utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que resideixen a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2019-2020 (període extraordinari) JG05032020
10/03/2020 12:52 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2019-20, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és de l'11 d'abril de 2020. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost del 2020
27/02/2020 08:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 13 de febrer de 2020, va aprovar inicialment l’expedient núm. 1, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos.

 

BOPB de 27 de febrer de 2020

 

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers