Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 26 de febrer de 2020, 08:50:38
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

87 anuncis
Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
17/05/2019 09:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

Aprovació inicial de bases que regulen la convocatòria d'atorgament del Premi a l'Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès
17/05/2019 08:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d’atorgament del Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
13/05/2019 12:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 14 de juny de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Informació pública del compte general de l'exercici 2018
13/05/2019 08:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 23 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2018.

 

El compte general està format per:

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès

- Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 13 de juny de 2019

 

BOPB de 13 de maig de 2019

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
24/04/2019 13:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 d’abril de 2019, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 25 de maig de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Aprovació inicial de modificació d'ordenances núm. 5 - 6 -11
24/04/2019 09:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

 • Ordenança núm. 5 (exp. G7003_000006/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 • Ordenança núm. 11 (exp. G7003_000008/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 

 • Ordenança núm. 6 (exp. G7003-000007/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 d'abril de 2019

 

 

 

Aprovació inicial del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023
24/04/2019 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023 (exp. G1035-000005/2019).

 

 

 

Bases i convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès (TENO)
17/04/2019 15:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació i utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que resideixen a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2019).

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions. 

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

 Terminis per a la presentació de sol·licituds:

 

Per a les famílies d’alumnat que resideix a la comarca de l’Alt Penedès

 

 • Del 2 al 17 de maig de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

L’alumnat de P4 a 6è de primària

L’alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial

 

 • De l’1 al 5 de juliol de 2019:

L’alumnat de P3 i 1r d’ESO

 

 

 

Per a les famílies d’alumnat que no resideix a la comarca

 

 • Del 27 de juny al 10 de juliol de 2019:

L’alumnat d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO.

 

 • Del 4 al 17 de juliol de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

 

 

 

Documents associats:
Bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col•lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori
17/04/2019 15:00 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col·lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori.

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Les sol·licituds es podran presentar del 16 al 24 de juliol  de 2019, ambdós inclosos.

 

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de:

Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament_Transport escolar

  

 

Bases i convocatòria del Torneig Comarcal de Futbol7 - Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la Promoció de l’esport
26/03/2019 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de març de 2019, va aprovar les bases específiques que regulen el torneig comarcal de futbol 7 - Copa Penedès TV – Gran premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la promoció de l’esport, (exp. G7004-000007/2019) així com la fitxa d’inscripció.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar de l’1 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

 

 

 

Documents associats:
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers