Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 04:06:35
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Atorgament extraordinari dels ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020
08/06/2021 10:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 3 de juny de 2021, va aprovar l’atorgament extraordinari dels ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020), denegades inicialment per manca de pressupost.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició és el 9 de juliol de 2021.

 

 

Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (període extraordinari)
08/06/2021 09:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 3 de juny de 2021, es va atorgar  i denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 9 de juliol de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria d'atorgament del Premi a l'edició de Recerca Històrica del CCAP
31/05/2021 08:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 20 de maig de 2021, va aprovar la convocatòria del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2021 (exp. G7004-000014/2021), amb l’import màxim inicialment disponible de 1.000 € a càrrec de l’aplicació 334.48006 del pressupost 2021.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les persones i les entitats interessades en aquesta convocatòria han de presentar les seves sol·licituds:

 

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat ), a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura.

 

Entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

BDNS (Identif.): 566269

 

Documents associats:
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2 pressupost 2021
28/05/2021 08:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 15 d’abril de 2021, va aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i baixes per transferències de partides que ofereixen sobrant i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (exp. G5003-000002/2021).

 

BOPB 28/05/2021

 

 

Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari)
21/05/2021 10:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 20 de maig de 2021, es va atorgar  i denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 22 de juny de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol del CCAP any 2021
18/05/2021 10:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d'abril de 2021, va aprovar la convocatòria que regulen les subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol (exp. G7004-000001/2021), amb l'import màxim inicialment disponible de 10.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48002 del pressupost de 2021.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

BDNS (Identif.): 563724

BOPB de 18/05/2021

 

Documents associats:
Aprovació definitiva ordenança fiscal núm. 6: reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès
17/05/2021 13:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 6 (exp. G7003-000001/2021): reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 5 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple d’11 de març de 2021.

 

BOPB de 17/05/2021

 

 

Aprovació definitiva ordenança fiscal núm. 5: reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès
17/05/2021 13:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 5 (exp. G7003-000002/2021): reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 5 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple d’11 de març de 2021.

 

BOPB de 17/05/2021

 

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1 pressupost 2021
17/05/2021 12:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 18 de febrer de 2021, va aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ) (exp. G5003-000001/2021) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i baixes per transferències de partides que ofereixen sobrant i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

BOPB 17/05/2021

 

 

Aprovar, denegar o desestimar les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l'Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021
10/05/2021 12:40 - Registre de publicació

JG06/05/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de maig de 2021, va adoptar, entre d’altres, va aprovar l’atorgar, denegar i desestimar les subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021, amb càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2021 (exp. Inicial exp. G70004- 000018/2020 – exp. Convocatoria G5054-000009/2021).

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposarse recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màximde dos mesos.

  

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és l'11 de juny de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers