Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: sábado 22 de febrero de 2020, 20:49:40
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

77 anuncios
Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda, any 2018
01/07/2019 08:29 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 30 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2018 (G7004-0000012/2019), amb la quantia màxima destinada de 76.000€ a càrrec de l’aplicació 4412.48090 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de setembre al 18 d’octubre de 2019, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud fora de termini no serà admesa.

 

BDNS(Identif.): 463690

 

BOPB d'1 de juliol de 2019

 

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2019
28/06/2019 08:24 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

L’expedient núm. 5 de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i part del romanent de tresoreria de l’exercici 2018.

 

BOPB de 28 de juny de 2019

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost del 2019
25/06/2019 08:26 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 13 de juny de 2019, va aprovar inicialment l’expedient núm. 6, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, menys ingressos i d’una part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 25 de juny de 2019

 

 

 

Aprovació inicial de Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda, any 2018
21/06/2019 08:56 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 30 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2018 (G7004-0000012/2019), amb la quantia màxima destinada de 76.000 € a càrrec de l’aplicació 4412.48090 del pressupost de 2019.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 21 de juny de 2019

 

 

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
05/06/2019 11:39 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 30 de maig de 2019, va aprovar l’atorgament o denegació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició és el 6 de juliol de 2019.

 

S'adjunta resolució on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4 pressupost 2019
30/05/2019 08:11 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

L’expedient núm. 4 de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 30 de maig de 2019

 

 

 

Convocatòria d’atorgament del “Premi a l’edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès” any 2019
24/05/2019 08:33 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès(exp. G7004-000001/2019), amb la quantitat màxima destinada de 1.000€, a càrrec de l’aplicació 334.48006 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 17 de juny de 2019, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les persones i les entitats interessades en aquesta convocatòria han de presentar les seves sol·licituds:

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat ), a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura.

 

Entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

BDNS (Identif.): 456325

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2018/2019
23/05/2019 10:01 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2019. Igualment, va aprovar la convocatòria corresponent al curs 2018-2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 455844

 

BOPB de 23 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del 2019
17/05/2019 10:01 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana
17/05/2019 09:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l'aplicació 320.48030 del pressupost de 2019.

 

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador escolar.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros