Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: jueves 24 de septiembre de 2020, 14:03:07
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

86 anuncios
Aprovació definitiva ordenança núm. 3 – preu públic servei assessorament i assistència tècnica
25/02/2020 10:20 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3: reguladora del preu públic per a la prestació puntual dels serveis d’assessorament i d’assistència tècnica.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 3 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 25 de febrer de 2020

 

 

Aprovació definitiva ordenança núm. 4: reguladora del preu públic per a la prestació de serveis informàtics i de telecomunicacions
25/02/2020 10:18 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4: reguladora del preu públic per a la prestació de serveis informàtics i de telecomunicacions.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 4 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 25 de febrer de 2020

 

 

Aprovació definitiva ordenança núm. 10: reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència
25/02/2020 09:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10: reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 10 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

Aprovació definitiva ordenança núm. 9: reguladora del preu públic per a la prestació d’activitats i serveis de joventut
25/02/2020 09:54 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9: reguladora del preu públic per a la prestació d’activitats i serveis de joventut.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 9 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 25 de febrer de 2020

 

 

 

Aprovació definitiva ordenança núm. 13: reguladora del preu públic per a la utilització de les carpes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
25/02/2020 09:37 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13: reguladora del preu públic per a la utilització de les carpes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 13 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

Aprovació definitiva ordenança núm. 12: reguladora del preu públic per al servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès
25/02/2020 09:17 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12: reguladora del preu públic per al servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 12 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

Arovació inicial de modificació de la plantilla de personal de la corporació
25/02/2020 08:56 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 13 de febrer de 2020, va aprovar modificar la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual, aprovada pel Ple de 12 de desembre de 2019 (exp. G4002- 000001/2020 relacionat amb exp. inicial G4002-000002/2019), així com la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 12 de desembre de 2019 (exp. G4003- 000001/2020).

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

 

Aprovació inicial dels projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i annexes per a la substitució de lluminàries de la Xarxa d’enllumenat públic de 14 municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
21/02/2020 08:27 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de febrer de 2020, va aprovar inicialment els projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i annexes per a la substitució de lluminàries de la Xarxa d’enllumenat públic de 14 municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

 

DOGC núm. 8066 de 18 de febrer de 2020

 

BOPB de 20 de febrer de 2020

 

 

Documentos asociados:
Aprovació inicial del projecte de senyalització turística de Subirats, al Terme Municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
20/02/2020 08:33 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 defebrer de 2020, va aprovar inicialment el projecte de Senyalització Turística de Subirats, al terme municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (GO03-000864) “Penedès 360º”, amb el pressupost total de 33.202,00 € +6.972,42 € (21% IVA) = 40.174,42 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-000021/2020).

 

DOGC núm. 8066 de 18 de febrer de 2020

 

BOPB de 20 de febrer de 2020

 

 

Convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2020
31/01/2020 08:25 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de juliol de 2018, va aprovar modificar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovat pel Ple de 18 de gener de 2018.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 23 de gener de 2020, va aprovar obrir la convocatòria per a les prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès regulades pel Reglament publicat íntegrament al BOPB de 4 d’octubre de 2018, amb les dotacions màximes inicialment disponibles de 19.560€ amb càrrec de l’aplicació 231.48020, per als ajuts destinats a urgència social i 24.508€ amb càrrec a l’aplicació 231.48026 del pressupost 2020, per als ajuts destinats a la pobresa energètica (exp. G7004-000004/2020).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 de febrer de 2020 al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 493577 Convocatòria BOPB de 30 de gener de 2020

 

 

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros