Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 19 de octubre de 2017, 21:53:17
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d'atorgament de premis a l’organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a l'exercici 2017
06/10/2017 10:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 20 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d'atorgament de premis a l’organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a l'exercici 2017, així com el model de sol·licitud i de la memòria detallada per a la justificació.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). 

 

El termini per a la presentació de sol·licitud, és de l'1 al 16 de novembre de 2017, ambdos inclosos.

 

De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les sol·licituds es presentaran telemàticament:

Entitats: A través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Esports.

Ajuntaments: A través de la plataforma de l'EACAT.

 

BDNS (Identif.): 361665

 

Convocatòria: BOPB de 5 d'octubre de 2017

 

Seu Electrònica