Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 17:32:38
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d’atorgament de premis a la participació a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2017
06/10/2017 11:08 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 20 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d’atorgament de premis a la participació a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2017, així com el model de sol·licitud.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 23 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

 

De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de la web del Consell Comarcal, apartat Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

 

BDNS (Identif.): 361650

 

Convocatòria: BOPB de 5 d'octubre de 2017

 

Seu Electrònica