Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: divendres 17 de novembre de 2017, 22:17:33
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Aprovació de bases i convocatòria del I Concurs de fotografies de la campanya “T’han maleducat”
07/11/2017 09:14 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les Bases del I Concurs de fotografies de la campanya “T’han maleducat”.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

Igualment, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

El termini per a la presentació de les fotografies és del 9 al 25 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

 

 

Documents associats:
Seu Electrònica