Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 14 de agost de 2018, 11:10:26
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2018-2019
06/04/2018 08:19 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 15 de març de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2018-2019 (G7004-0003/2018).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el següent:

 

Termini ordinari del dia 16 d’abril al 18 de maig de 2018, ambdós inclosos, distribuïts en:

- Del 16 d’abril al 2 de maig de 2018: alumnes escolaritzats en centres de Vilafranca del Penedès.

- Del 3 al 18 de maig de 2018: alumnes escolaritzats en centres de municipis de la comarca, exceptuant Vilafranca del Penedès.

 

Termini extraordinari (presentació de sol·licituds sobrevingudes), distribuïts en:

- Alumnes de nova matriculació. Les famílies d’alumnes de P3 i matriculats en posterioritat al 22 de maig podran presentar la sol·licitud del 4 de juny al 28 de setembre de 2018.

- Els alumnes matriculats amb posterioritat a aquest termini, podran presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim al 30 d’abril de 2019.

- Alumnes d’unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació, podran presentar sol·licitud com a màxim al 30 d’abril de 2019.

 

BDNS (Identif.): 392293

 

Convocatòria: BOPB de 6 d’abril de 2018

 

Bases: BOPB de 28 de març de 2018

 

Seu Electrònica