Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 14 de agost de 2018, 11:10:44
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador curs 2017-2018 (termini extraordinari sobrevingudes)
09/04/2018 13:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 9 de juny de 2018

La Junta de Govern, en sessió de 5 d’abril de 2018, va aprovar l'atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari (sobrevingudes), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 9 de maig de 2018. Es formalitzarà d’acord amb el model 3 i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

Seu Electrònica