Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 22 de maig de 2018, 04:08:28
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Requeriment d’esmena de documentació de les sol•licituds d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
03/05/2018 14:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

La Junta de Govern, en sessió de 22 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (G7004-0002/2018).

 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha sotmès a informació pública l’acord d’aprovació inicial de les bases d’aquests ajuts, sense que s’hagi formulat cap reclamació, passat el termini de vint dies des de que es va inserir en el BOPB de 5 de març de 2018.

 

Igualment, s’ha publicat la convocatòria al BOPB de 26 de març de 2018 (BDNS Identif.: 388964).

 

El termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre escolar, era des del dia 03 fins el dia 27 d’abril de 2018.

 

Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, s’han valorat les sol·licituds presentades i s’ha detectat que manca documentació en dues sol·licituds.

 

El punt 6.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, especifica literalment el següent:

“6.5. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis situat a la planta baixa i al taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d’anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS i/o correu electrònic.

La persona interessada o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida a l’Oficina D’atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l Alt Penedès.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició.”

 

L’interessat o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida al registre general d’entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores.

 

S'exposa al públic l'anunci de la relació de sol·licituds respecte de les quals manca documentació, perquè en el termini màxim del 17 de maig de 2018, esmenin o completin la documentació requerida següent:

 

Nº sol·licituds

IDALU (RALC)

CENTRE ESCOLAR

CURS

MUNICIPI RESIDÈNCIA

REQUERIMENT

1

5860625004

S.I ALT FOIX

1ESO

Pontons-Urb. La Ponderosa

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

2

4847495009

S.I ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix-Plana de les Torres

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera i dades bancàries.

 

Seu Electrònica