Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 26 de setembre de 2018, 00:39:11
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Aprovació de la memòria valorada del Manteniment del ferm de Camí de la Creueta, al TM de Mediona, inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals
15/05/2018 10:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 10 de maig de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm de Camí de la Creueta, al TM de Mediona, inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. 

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publica de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

Seu Electrònica