Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 17 de desembre de 2018, 18:25:40
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2018
30/11/2018 08:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 8 de novembre de 2018, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2018 (exp. G7004-0014/2018). 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de desembre de 2018, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

  

BDNS(Identif.): 425799

BOPB de 30 de novembre de 2018

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria, es troben publicades al BOPB de 21 de novembre de 2018

 

Seu Electrònica