Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 19 de febrer de 2019, 05:52:21
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí del carrer Diputació a Can Mas de la Riera (TM de Sant Sadurní d’Anoia), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona
29/01/2019 09:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 24 de gener de 2019 va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí del carrer Diputació a Can Mas de la Riera (TM de Sant Sadurní d’Anoia), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

Seu Electrònica