Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 18 de abril de 2019, 16:21:36
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2019-2020
03/04/2019 10:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 21 de març de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2019-2020 (G7004-000008/2019), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2019.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 3 d'abril de 2019

 

 

Seu Electrònica