Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 18 de abril de 2019, 16:21:21
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2019-2020
09/04/2019 09:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 21 de març de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2019-2020 (G7004-000008/2019), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2019.

 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el següent:

 

Termini ordinari del dia 29 d’abril al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, distribuïts en:

- Del 29 d’abril al 10 de maig de 2019: alumnat escolaritzat en centres de Vilafranca del Penedès.

- Del 13 al 24 de maig de 2019: alumnat escolaritzat en centres de municipis de la comarca, exceptuant Vilafranca del Penedès.

 

Termini extraordinari de presentació de sol·licituds sobrevingudes, es podrà demanar l’ajut posteriorment al termini indicat, en els supòsits següents:

- Alumnat de nova matriculació. Les famílies d’alumnat de P3 i matriculats en posterioritat al 24 de maig podran presentar la sol·licitud del 10 de juny al 30 de setembre de 2019. L’alumnat matriculat amb posterioritat a aquest termini, podran presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins al 30 d’abril de 2020.

- Les famílies de l’alumnat que provinguin d’un centre escolar d’una altra comarca i tinguin concedit un ajut de menjador pel Consell Comarcal pertinent, podran sol·licitar el trasllat d’aquest per tal que se li mantingui el mateix percentatge d’ajut. Les famílies interessades hauran de dirigir-se al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. En tots aquests casos, les persones sol·licitants hauran de presentar un certificat de l’escola en que s’especifiqui la data de matriculació.

- Alumnat d’unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació, podran presentar sol·licitud com a màxim al 30 d’abril de 2020.

 

BDNS (Identif.): 447862

 

Convocatòria: BOPB de 9 d’abril de 2019

 

Bases: BOPB de 3 d’abril de 2019

 

Seu Electrònica