Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 21 de agost de 2019, 23:07:11
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2019
15/07/2019 09:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 20 de juny de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2019 (exp. G7004-000014/2019), amb la quantitat màxima destinada d’11.312,95€ a càrrec de l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 d’agost al 15 de desembre de 2019, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Lloc de presentació:

a) A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres i els dijous a la tarda, de 17 a 19 hores, en el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la mateixa oficina, o a través d`Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Ciutadania.

b) Telemàticament a través d’internet al web del CCAP (ccapenedes.cat) a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania.

 

BDNS(Identif.): 465685

BOPB de 15 de juliol de 2019

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria, es troben publicades al BOPB de 9 juliol de 2019.

 

Seu Electrònica