Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 14 de desembre de 2019, 15:05:31
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Avís legal

Seu Electrònica

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquest és un lloc web que el Consell Comarcal Alt Penedès posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes a través de la xarxa Internet. Els seus objectius són donar servei i informació a tots aquests usuaris i projectar i donar a conèixer el Consell Comarcal i la seva activitat.

D'acord  amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal), el Consell Comarcal Alt Penedès es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i es compromet també a complir amb el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Les dades subministrades pels usuaris no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en cada cas. Tampoc no es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de dades, excepte quan les dades es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències administratives i sigui necessari cedir les dades a d’altres administracions públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals foren facilitades, o per al seu manteniment o compliment i quan el tractament de les dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat en els termes de l’article 7, apartat 6, d’aquesta Llei, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.

La recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitats la gestió, la prestació, la presentació d'informació, l’ampliació i la millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari, i el seguiment dels tràmits i les consultes plantejades pels usuaris.
Els usuaris consenten que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès tracti les seves dades personals en els termes d'aquesta política de protecció de dades.

Els usuaris podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals que constin en els fitxers del Consell Comarcal, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir aquests drets s’han de dirigir personalment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana - Consell Comarcal de l’Alt Penedès - C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès, o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI, a l’adreça anteriorment indicada o a l’adreça electrònica oac@ccapenedes.cat. Els menors de 14 anys, necessiten autorització del pare, la mare o el/la tutor/a.

El Consell Comarcal es reserva la facultat de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. En aquest cas, el Consell Comarcal anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol•licitant, en el cas que sigui necessari, l’acceptació d'aquests canvis.

Els usuaris accepten expressament rebre informació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès via SMS, correu postal, correu electrònic o xarxa social, relativa a les funcions que li són pròpies. Els usuaris poden exercir en tot moment els drets d'oposició en els termes expressats anteriorment.
 

Seu Electrònica