Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 20 de març de 2023, 23:35:21
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

298 anuncis
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023 (període extraordinari)
20/03/2023 09:54 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 16 de març de 2023, es va aprovar atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, de les sol·licituds rebudes durant el període extrardinariordinari (exp. G5054-000040/2022), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnat escolaritzat en els nivells d’obligatori, educació especial i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

Contra l’acte de resolució de la subvenció, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 21 d’abril de 2023. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

 

S'adjunta resolució i llistat d'ajuts classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2023
20/03/2023 08:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 de gener de 2023, va aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2023, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, (exp. G5003-000001/2023).

 

BOPB 20/03/2023

 

Bases reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès
20/03/2023 08:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 16 de març de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000011/2023).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, de conformitat amb allò que estableix l’article 21.3 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal i d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 20/03/2023

 

Aprovació inicial del Projecte executiu substitució de llumeneres dels equipaments esportius del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues corresponent a la “Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Cugat Sesgarrigues”, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
16/03/2023 09:23 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 16 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Projecte executiu substitució de llumeneres dels equipaments esportius del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues corresponent a la Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Cugat Sesgarrigues”, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, redactat per Valentí Biosca Saumell (VBS Enginyeria ****4755*) (col·legiat 15.378 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya) (exp. G5040-000201/2021 relacionat amb exp. G5038-000052/2018).

 

Es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es dona el tràmit d’audiència a l’ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d’altres administracions.

 

BOPB 13/03/2023

 

DOGC 8876 de 16/03/2023

 

Documents associats:
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 6: Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l’Alt Penedès
15/03/2023 09:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de març de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6: Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l’Alt Penedès (exp. G7003- 000002/2023).

 

BOPB 15/03/2023

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès
15/03/2023 08:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de març de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7003-000001/2023).

 

BOPB 15/03/2023

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2023
15/03/2023 08:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de març de 2023, va aprovar inicialment l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdits) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2023, de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (exp. G5003-000002/2023).

 

BOPB 15/03/2023

 

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar els ajuts individuals de desplaçament (AID) del curs escolar 2022-2023
08/03/2023 08:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 26 de gener de 2023, va aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de  concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar el desplaçament a l’alumnat escolaritzat en centres escolars d’infantil, primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, escolaritzats fora del seu municipi de residència i en el centre educatiu proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è (exp. G7004-000053/2022). 

Les esmentades bases es van publicar en el BOPB de 2 de febrer de 2023 (CVE 202310010708) i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per un termini de vint dies hàbils, sense que s’hi hagi formulat cap reclamació.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 2 de març de 2023, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar els ajuts individuals de desplaçament (AID) del curs escolar 2022-2023 (exp. G7004-000009/2023).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

  

El termini de presentació de sol·licituds serà del 27 al 31 de març de 2023, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini.

 

BOPB 08/03/2023

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023 (període extraordinari)
06/03/2023 08:35 - Registre de publicació

JG02/03/2023

Termini d'exposició: 2 mesos

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 2 de març de 2023, es va aprovar atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, de les sol·licituds rebudes durant el període extrardinariordinari (exp. G5054-000040/2022), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnat escolaritzat en els nivells d’obligatori, educació especial i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

Contra l’acte de resolució de la subvenció, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 7 d’abril de 2023. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

 

S'adjunta resolució i llistat d'ajuts classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Resoldre les reclamacions dels ajuts individuals de menjador estimades o desestimades durant el període extraordinari, curs 2022-2023
21/02/2023 10:35 - Registre de publicació

JG16/02/2023

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal,en sessió de 16 de febrer de 2023, va acordar estimar  les reclamacions rebudes durant el període extraordinari, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, (exp. G5054-000040/2022), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l'alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L'IDALU és el Codi Identificador Únic que s'assigna a cada alumne/a, dins del Registre d'alumnes (RALC) que ha creat el Departament d'ensenyament per a tot l'alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers