Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: martes 26 de mayo de 2020, 13:48:27
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

53 anuncios
Aprovar les bases especifiques i la convocatòria que regularan les subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol
13/03/2020 14:05 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar les bases especifiques que regularan les subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol (exp. G7004-000005/2020).

 

S'exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar l’1 al 15 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021
02/04/2020 12:34 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 19 de març de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021 (G7004- 000011/2020), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2020.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

 

 

Bases del XXI Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia
02/04/2020 12:10 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 19 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del XXI Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia (exp. G7004- 000010/2020) amb la quantitat màxima destinada de 500 € a càrrec de l’aplicació 334.48004 del pressupost de 2020 .

 

Aquestes es sotmeten a informació pública, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

 

 

 

Adhesió del Consell Comarcald de l'Alt Penedès al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
27/03/2020 09:41 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Per Decret de la Presidència núm. DEC-0038-2020, de 26 de març, s'ha resolt manifestar el suport i l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.

  

Suspensió de les comissions informatives i del Ple del mes d’abril en motiu de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel covid19
27/03/2020 09:40 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

 

Per Decret de la Presidència núm. DEC-0036-2020, de 25 de març, s'ha resolt duspendre les sessions ordinàries previstes de les Comissions Informatives i del Ple de la corporació a celebrar en el proper mes d’abril, arran de l’entrada en vigor del decret declaratori de l’estat d’alarma per la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

 

Aprovació inicial diverses ordenances
25/03/2020 14:15 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de 2020, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 de març de 2020 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2020
25/03/2020 12:36 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de 2020, va aprovar l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos.

 

BOPB de 24 de març de 2020

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2019-2020 (període extraordinari) JG19032020
24/03/2020 17:10 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 de març de 2020, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2019-20, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és del 25 d'abril de 2020. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020
24/03/2020 17:08 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de març del 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004-000007/2020), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2020.

 

S'exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 20 de març de 2020

 

Aprovació inicial de diversos projectes d'integració paisatgística dels Polígons Industrials i les Rotondes dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues)
19/03/2020 10:45 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar inicialment els projectes següents:

 

- Projecte tècnic d’Integració paisatgística de les Rotondes dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total de 74.651,50 € (IVA inclòs).

 

- Projecte tècnic d’Integració paisatgística dels Polígons Industrials al llarg de la N-340 (TM d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total de 55.000,00 € (IVA inclòs).

 

BOPB de 19 de març de 2020

 

DOGC 8089 de data 19/03/2020

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros