Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: sábado 25 de marzo de 2023, 23:47:40
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

298 anuncios
Aprovació de convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2023-2024
22/03/2023 08:47 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 7 d’abril de 2022, va aprovar les bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000020/2022) i publicades en el BOPB de 19 d’abril de 2022 i a la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 16 de març de 2023, va aprovar la convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2023-2024 (exp. G7004-000010/2023).

 

Es publica extracte de la convocatòria següent:

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI: 

  • Alumnat resident a la comarca i amb continuïtat al centre escolar el curs següent (alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, alumnat de P4 a 6è de primària i alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial).

      Període: De l’1 al 15 de maig de 2023 (ambdós dies inclosos).

 

  • Alumnat de nova incorporació i matriculat al centre escolar i alumnat que no resideixi a la comarca de l’Alt Penedès, però que estigui matriculat en un centre de la comarca i cursi estudis de nivell obligatori.

     Període: Del 29 de juny al 5 de juliol de 2023 (ambdós dies inclosos).

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS:

Període: Del 4 al 31 de juliol de 2023 (ambdós dies inclosos).

 

BOPB 22/03/2023

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023 (període extraordinari)
20/03/2023 09:54 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 2 mesos

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 16 de març de 2023, es va aprovar atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, de les sol·licituds rebudes durant el període extrardinariordinari (exp. G5054-000040/2022), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnat escolaritzat en els nivells d’obligatori, educació especial i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

Contra l’acte de resolució de la subvenció, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 21 d’abril de 2023. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

 

S'adjunta resolució i llistat d'ajuts classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2023
20/03/2023 08:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 de gener de 2023, va aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2023, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, (exp. G5003-000001/2023).

 

BOPB 20/03/2023

 

Bases reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès
20/03/2023 08:16 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 16 de març de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000011/2023).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, de conformitat amb allò que estableix l’article 21.3 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal i d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 20/03/2023

 

Aprovació inicial del Projecte executiu substitució de llumeneres dels equipaments esportius del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues corresponent a la “Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Cugat Sesgarrigues”, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
16/03/2023 09:23 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 16 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Projecte executiu substitució de llumeneres dels equipaments esportius del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues corresponent a la Millora eficiència de l’enllumenat públic a Sant Cugat Sesgarrigues”, actuació inclosa a l’operació Penedès, Municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, redactat per Valentí Biosca Saumell (VBS Enginyeria ****4755*) (col·legiat 15.378 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya) (exp. G5040-000201/2021 relacionat amb exp. G5038-000052/2018).

 

Es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es dona el tràmit d’audiència a l’ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d’altres administracions.

 

BOPB 13/03/2023

 

DOGC 8876 de 16/03/2023

 

Documentos asociados:
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 6: Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l’Alt Penedès
15/03/2023 09:03 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de març de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6: Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l’Alt Penedès (exp. G7003- 000002/2023).

 

BOPB 15/03/2023

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès
15/03/2023 08:57 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de març de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7003-000001/2023).

 

BOPB 15/03/2023

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2023
15/03/2023 08:31 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de març de 2023, va aprovar inicialment l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdits) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2023, de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (exp. G5003-000002/2023).

 

BOPB 15/03/2023

 

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar els ajuts individuals de desplaçament (AID) del curs escolar 2022-2023
08/03/2023 08:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 26 de gener de 2023, va aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de  concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar el desplaçament a l’alumnat escolaritzat en centres escolars d’infantil, primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, escolaritzats fora del seu municipi de residència i en el centre educatiu proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è (exp. G7004-000053/2022). 

Les esmentades bases es van publicar en el BOPB de 2 de febrer de 2023 (CVE 202310010708) i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per un termini de vint dies hàbils, sense que s’hi hagi formulat cap reclamació.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 2 de març de 2023, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar els ajuts individuals de desplaçament (AID) del curs escolar 2022-2023 (exp. G7004-000009/2023).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

  

El termini de presentació de sol·licituds serà del 27 al 31 de març de 2023, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini.

 

BOPB 08/03/2023

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023 (període extraordinari)
06/03/2023 08:35 - Registro de publicación

JG02/03/2023

Plazo de exposición: 2 mesos

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 2 de març de 2023, es va aprovar atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, de les sol·licituds rebudes durant el període extrardinariordinari (exp. G5054-000040/2022), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnat escolaritzat en els nivells d’obligatori, educació especial i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

Contra l’acte de resolució de la subvenció, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 7 d’abril de 2023. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

 

S'adjunta resolució i llistat d'ajuts classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros