Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: martes 24 de mayo de 2022, 04:10:16
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

209 anuncios
Aprovació definitiva de l'ordenança núm. 6 reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l'Alt Penedès (EMAP)
13/05/2022 08:38 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de març de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 6 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS (exp. G7003 -00000 1/2022).

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 6 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 10 de març de 2022.

 

BOPB 13/05/2022

 

 

Aprovació definitiva de l'ordenança núm. 5 Reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l'alumnat de nivells educatius obligatoris i estudis post obligatoris escolaritzats a l'Alt Penedès
13/05/2022 08:22 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de març de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 5 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT DE NIVELLS EDUCATIUS OBLIGATORIS I D’ESTUDIS POST OBLIGATORIS ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS (exp. G7003 -000002/2022).

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 5 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 10 de març de 2022.

 

BOPB 13/05/2022

 

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS EXERCICI 2022
09/05/2022 08:24 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

Mitjançant el Decret de Presidència núm. DEC-0046-2022, de 2 de maig de 2022, s’ha resolt aprovar l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, corresponent a l’exercici 2022 (G4007-000001/2022).

 

BOPB 06/05/2022

 

DOGC núm. 8663 de 09/05/2022

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
06/05/2022 12:25 - Registro de publicación

JG05/05/2022

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern, en sessió de 5 de maig de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 7 de juny de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Arovació de la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual del CCAP i del personal laboral del CPTP
28/04/2022 09:22 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 21 d’abril de 2022, va aprovar modificar la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 9 de desembre de 2021 (exp. G4002- 000001/2022) i la modificació de la relació de llocs de treball, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 9 de desembre de 2021.

 

BOPB 28/04/2022

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2022
28/04/2022 09:10 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 21 d’abril de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000002/2022).

 

BOPB 28/04/2022

 

 

Aprovació de convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2022-2023
27/04/2022 09:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 7 d’abril de 2022, va aprovar les bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000020/2022) i publicades en el BOPB de 19 d’abril de 2022 i a la seu electrònica del Consell Comarcal. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 d’abril de 2022, va aprovar la convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2022-2023 (exp. G7004-000022/2022).

 

Es publica extracte de la convocatòria següent:

 

“ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI:

 

1. Alumnat resident a la comarca i amb continuïtat al centre escolar el curs següent (alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, alumnat de P4 a 6è de primària i alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial).

 

Període: De l’1 al 15 de maig de 2022 (ambdós dies inclosos).

 

2. Alumnat de nova incorporació i matriculat al centre escolar i alumnat que no resideixi a la comarca de l’Alt Penedès, però que estigui matriculat en un centre de la comarca i cursi estudis de nivell obligatori

 

Període: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 (ambdós dies inclosos).

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS:

 

Període: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 (ambdós dies inclosos).”

 

BOPB 27/04/2022 

 

Aprovació inicial de bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
27/04/2022 09:04 - Registro de publicación

JG21/04/2022

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000002/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 27/04/2022

 

 

Aprovació inicial de bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
27/04/2022 08:46 - Registro de publicación

JG21/04/2022

Plazo de exposición: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000003/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 27/04/2022

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
22/04/2022 12:34 - Registro de publicación

JG21/04/2022

Plazo de exposición: -

La Junta de Govern, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 de maig de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros