Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Fecha y hora oficial: martes 26 de enero de 2021, 12:21:31
Sincronizar
Usted está aquí: Inicio → Tablón de edictos y anuncios

Tablón de anuncios y edictos

119 anuncios
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol•licituds)
26/01/2021 07:51 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de gener de 2021, es va atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 27 de febrer de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal 2021
25/01/2021 10:06 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

Pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i plantilla del personal per a l'exercici 2021.

 

BOPB de 25/01/2021

 

 

 

Resolució de les reclamacions d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, rebudes durant el període ordinari
21/01/2021 11:11 - Registro de publicación

JG14-01-2021

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 14 de gener de 2021, va aprovar l'atorgament / denegació de les reclamacions rebudes durant el període ordinari, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol•licituds)
21/01/2021 11:09 - Registro de publicación

JG14-01-2021

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 14 de gener de 2021, es va atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 22 de febrer de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2021
19/01/2021 11:01 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de juliol de 2018, va aprovar modificar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovat pel Ple de 18 de gener de 2018.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va aprovar obrir la convocatòria per a les prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès regulades pel Reglament publicat íntegrament al BOPB de 4 d’octubre de 2018, amb les dotacions màximes inicialment disponibles de 19.560€ amb càrrec de l’aplicació 231.48020 per als ajuts destinats a urgència social i 24.508€ amb càrrec a l’aplicació 231.48026 per als ajuts destinats a la pobresa energètica, ambdues aplicacions del pressupost de 2021. (exp. G7004-000019/2020).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 2 de gener al 31 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

 

BOPB 19-01-2021 BDNS núm. 544335

 

 

 

Documentos asociados:
Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l'alt Penedès per a activitats ludicoeducatives curs 2020-2021
29/12/2020 16:15 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 20 dies hàbills

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 de desembre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021.

 

BOPB de 29/12/2020

 

 

Aprovació del Protocol Comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l'espai públic i contextos d'oci
29/12/2020 16:04 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar el Protocol comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques al'espai públic i contextos d'oci (exp. G1048-000004/2020).

 

BOPB 29/12/2020

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 9
29/12/2020 15:57 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar l’expedient núm. 9, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000008/2020).

 

BOPB de 29/12/2020

 

Aprovació inicial del Pla d'Acció Comarcal de l'Alt Penedès
29/12/2020 15:45 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar, inicialment el Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G1036-000001/2020).

 

DOGC de 28/12/2020

 

BOPB de 29/12/2020

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol•licituds)
22/12/2020 11:06 - Registro de publicación

JG17-12-2020

Plazo de exposición: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, es va atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 de gener de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias de las noticias y el contenido, entre otros. Haga clic en el icono ACEPTAR para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de vuestros datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros