Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 03:50:35
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Aprovació definitiva de l'ordenança núm. 6 reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l'Alt Penedès (EMAP)
13/05/2022 08:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de març de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 6 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS (exp. G7003 -00000 1/2022).

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 6 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 10 de març de 2022.

 

BOPB 13/05/2022

 

 

Aprovació definitiva de l'ordenança núm. 5 Reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l'alumnat de nivells educatius obligatoris i estudis post obligatoris escolaritzats a l'Alt Penedès
13/05/2022 08:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de març de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 5 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT DE NIVELLS EDUCATIUS OBLIGATORIS I D’ESTUDIS POST OBLIGATORIS ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS (exp. G7003 -000002/2022).

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 5 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 10 de març de 2022.

 

BOPB 13/05/2022

 

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS EXERCICI 2022
09/05/2022 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Mitjançant el Decret de Presidència núm. DEC-0046-2022, de 2 de maig de 2022, s’ha resolt aprovar l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, corresponent a l’exercici 2022 (G4007-000001/2022).

 

BOPB 06/05/2022

 

DOGC núm. 8663 de 09/05/2022

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
06/05/2022 12:25 - Registre de publicació

JG05/05/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 5 de maig de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 7 de juny de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Arovació de la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual del CCAP i del personal laboral del CPTP
28/04/2022 09:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 21 d’abril de 2022, va aprovar modificar la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 9 de desembre de 2021 (exp. G4002- 000001/2022) i la modificació de la relació de llocs de treball, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 9 de desembre de 2021.

 

BOPB 28/04/2022

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2022
28/04/2022 09:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 21 d’abril de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000002/2022).

 

BOPB 28/04/2022

 

 

Aprovació de convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2022-2023
27/04/2022 09:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 7 d’abril de 2022, va aprovar les bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000020/2022) i publicades en el BOPB de 19 d’abril de 2022 i a la seu electrònica del Consell Comarcal. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 d’abril de 2022, va aprovar la convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO) per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis POSTOBLIGATORIS escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès pel curs 2022-2023 (exp. G7004-000022/2022).

 

Es publica extracte de la convocatòria següent:

 

“ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI:

 

1. Alumnat resident a la comarca i amb continuïtat al centre escolar el curs següent (alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, alumnat de P4 a 6è de primària i alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial).

 

Període: De l’1 al 15 de maig de 2022 (ambdós dies inclosos).

 

2. Alumnat de nova incorporació i matriculat al centre escolar i alumnat que no resideixi a la comarca de l’Alt Penedès, però que estigui matriculat en un centre de la comarca i cursi estudis de nivell obligatori

 

Període: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 (ambdós dies inclosos).

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS:

 

Període: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 (ambdós dies inclosos).”

 

BOPB 27/04/2022 

 

Aprovació inicial de bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
27/04/2022 09:04 - Registre de publicació

JG21/04/2022

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000002/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 27/04/2022

 

 

Aprovació inicial de bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
27/04/2022 08:46 - Registre de publicació

JG21/04/2022

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000003/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 27/04/2022

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
22/04/2022 12:34 - Registre de publicació

JG21/04/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 21 d'abril de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 de maig de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers