Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 04:32:35
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Aprovació definitiva ordenança núm. 2: reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents
01/02/2021 08:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 2 (exp. G7003-000004/2020): reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 11 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de novembre de 2020.

 

BOPB de 01/02/2021

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol•licituds)
26/01/2021 07:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de gener de 2021, es va atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 27 de febrer de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal 2021
25/01/2021 10:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i plantilla del personal per a l'exercici 2021.

 

BOPB de 25/01/2021

 

 

 

Resolució de les reclamacions d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, rebudes durant el període ordinari
21/01/2021 11:11 - Registre de publicació

JG14-01-2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 14 de gener de 2021, va aprovar l'atorgament / denegació de les reclamacions rebudes durant el període ordinari, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol•licituds)
21/01/2021 11:09 - Registre de publicació

JG14-01-2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 14 de gener de 2021, es va atorgar/denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 22 de febrer de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2021
19/01/2021 11:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de juliol de 2018, va aprovar modificar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovat pel Ple de 18 de gener de 2018.

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2020, va aprovar obrir la convocatòria per a les prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès regulades pel Reglament publicat íntegrament al BOPB de 4 d’octubre de 2018, amb les dotacions màximes inicialment disponibles de 19.560€ amb càrrec de l’aplicació 231.48020 per als ajuts destinats a urgència social i 24.508€ amb càrrec a l’aplicació 231.48026 per als ajuts destinats a la pobresa energètica, ambdues aplicacions del pressupost de 2021. (exp. G7004-000019/2020).

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 2 de gener al 31 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

 

BOPB 19-01-2021 BDNS núm. 544335

 

 

 

Documents associats:
Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l'alt Penedès per a activitats ludicoeducatives curs 2020-2021
29/12/2020 16:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbills

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 de desembre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021.

 

BOPB de 29/12/2020

 

 

Aprovació del Protocol Comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l'espai públic i contextos d'oci
29/12/2020 16:04 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar el Protocol comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques al'espai públic i contextos d'oci (exp. G1048-000004/2020).

 

BOPB 29/12/2020

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 9
29/12/2020 15:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar l’expedient núm. 9, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000008/2020).

 

BOPB de 29/12/2020

 

Aprovació inicial del Pla d'Acció Comarcal de l'Alt Penedès
29/12/2020 15:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar, inicialment el Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G1036-000001/2020).

 

DOGC de 28/12/2020

 

BOPB de 29/12/2020

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers