Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 30 de juny de 2022, 05:43:27
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

223 anuncis
Convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020
21/10/2020 08:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020), amb la quantitat màxima destinada de 15.000,00 € a càrrec de l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 26 d’octubre al 15 de novembre de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Lloc de presentació:

Telemàticament a través d’internet al portal web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès(www.ccapenedes.cat) a l’apartat de “Tràmits i Gestions/Ciutadania/ Habitatge” amb certificat digital.

 

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al carrer Hermenegild Clascar 1-3 de Vilafranca del Penedès. Cal sol·licitar CITA PRÈVIA pel Servei d’Habitatge a través del portal web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat/cita-previa) o bé per telèfon al 938.900.000.

 

BDNS(Identif.): 528230 de 21/10/2020

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria, es troben publicades al BOPB de 5 d’octubre de 2020:

https://bop.diba.cat/temp/10_022020014687.pdf

 

 

Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020
05/10/2020 09:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020), amb la quantitat màxima destinada de 15.000,00 € a càrrec de l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2020.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 05/10/2020

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2020
02/10/2020 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 17 de setembre de 2020, va aprovar l’expedient núm. 7, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020.

 

BOPB de 02/10/2020

 

 

Atorgar o denegar les sol•licituds d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2019/2020
16/09/2020 11:41 - Registre de publicació

JG10-09-2020

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 10 de setembre de 2020, va aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics a les escoles públiques i AMPAS de la comarca de l’Alt Penedès que gestionen el servei de menjador escolar amb menys de 75 usuaris fixes, curs 2019-2020, amb càrrec a l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2020 (exp. G7004-000013/2020).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 17 d’octubre de 2020.

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de desplaçament (AID), per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, curs 2019-2020
16/09/2020 11:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 10 de setembre de 2020, va aprovar l’atorgament o denegació dels ajuts individuals de desplaçament (AID), per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat 2019-2020 (exp. G7004-000001/2020).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició és el 17 d’octubre de 2020.

 

S'adjunta resolució on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini ordinari)
16/09/2020 11:06 - Registre de publicació

JG10-09-2020

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 10 de setembre de 2020, va aprovar l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

  

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 17 d'octubre de 2020. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Documents associats:
Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda, any 2019
04/08/2020 14:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 de juliol de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2019 (G7004-0000014/2020), amb la quantia màxima destinada de 76.809 a càrrec de l’aplicació 441.248091 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

BDNS(Identif.): 517880

BOPB de 04/08/2020

  

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de 2020
03/08/2020 09:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 6, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos, baixes per transferències de partides i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 03/08/2020

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2020
03/08/2020 09:23 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes per transferències de partides que ofereixen sobrant i part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 30/07/2020

 

 

Requeriment d’esmena de documentació de les sol·licituds d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
22/07/2020 14:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de gener de 2020, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (exp. G7004-000004/2019), amb la quantitat màxima destinada de 10.000€ a càrrec de l’aplicació 326.48033 del pressupost de 2019.

 

S’ha sotmès a informació pública l’acord d’aprovació inicial de les bases d’aquests ajuts, sense que s’hagi formulat cap reclamació, passat el termini de vint dies des de que es va inserir en el BOPB de 23 de gener de 2020 (CVE 2020001375).

 

El termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre escolar, es va establir del 16 de març al 3 d’abril de 2020.

 

Degut al Reial Decret 537/2020, on es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària causada per la COVID-19 i al Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat en l’anterior Reial Decret esmentat, mitjançant Decret de Presidència (DEC-0065-2020 – 28/05/2020) s’estableixen les noves dates de convocatòria per a la presentació de les sol·licituds dels ajuts individuals de desplaçament: des del dia 1 fins al dia 19 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.

 

Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, s’han valorat les sol·licituds presentades i s’ha detectat que manca documentació en tres sol·licituds.

 

El punt 6.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, especifica literalment el següent:

 “6.5 En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, elConsell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d’anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 9/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS i/o correu electrònic.

La persona interessada o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida a l’Oficina D’atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l Alt Penedès.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició.”

 

S'exposa al públic l'anunci de la relació de sol·licituds respecte de les quals manca documentació, perquè en el termini màxim del 5 d’agost de 2020, esmenin o completin la documentació requerida següent:

Nº sol·licituds

IDALU (RALC)

CENTRE ESCOLAR

CURS

MINICIPI RESIDÈNCIA

REQUERIMENT

1

4393455094

ESCOLA INTERMUNICIPAL

3ESO

EL PLA DEL PENEDÈS

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

2

4624035095

S.I. ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

3

11711025196

I.MILÀ I FONTANALS

3ESO

LA GRANADA

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers