Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 30 de juny de 2022, 11:29:14
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

223 anuncis
Aprovació definitiva ordenança núm. 12: reguladora del preu públic per al servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès
25/02/2020 09:17 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12: reguladora del preu públic per al servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 12 amb la incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de desembre de 2019.

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

Arovació inicial de modificació de la plantilla de personal de la corporació
25/02/2020 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 13 de febrer de 2020, va aprovar modificar la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual, aprovada pel Ple de 12 de desembre de 2019 (exp. G4002- 000001/2020 relacionat amb exp. inicial G4002-000002/2019), així com la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 12 de desembre de 2019 (exp. G4003- 000001/2020).

 

BOPB de 24 de febrer de 2020

 

 

 

Aprovació inicial dels projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i annexes per a la substitució de lluminàries de la Xarxa d’enllumenat públic de 14 municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4
21/02/2020 08:27 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 de febrer de 2020, va aprovar inicialment els projectes de Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic i annexes per a la substitució de lluminàries de la Xarxa d’enllumenat públic de 14 municipis de l’Alt Penedès, inclosos a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

 

DOGC núm. 8066 de 18 de febrer de 2020

 

BOPB de 20 de febrer de 2020

 

 

Documents associats:
Aprovació inicial del projecte de senyalització turística de Subirats, al Terme Municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
20/02/2020 08:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 6 defebrer de 2020, va aprovar inicialment el projecte de Senyalització Turística de Subirats, al terme municipal de Subirats, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 (GO03-000864) “Penedès 360º”, amb el pressupost total de 33.202,00 € +6.972,42 € (21% IVA) = 40.174,42 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-000021/2020).

 

DOGC núm. 8066 de 18 de febrer de 2020

 

BOPB de 20 de febrer de 2020

 

 

Aprovació inicial de diverses ordenances
07/01/2020 08:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2: REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS GENERALS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ PUNTUAL DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT I D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS I DE TELECOMUNICACIONS
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS DE JOVENTUT
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A PRESTAR PEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
 • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES CARPES DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 de desembre de 2019

 

Aprovació inicial pressupost, plantilla, relació de llocs de treball 2020
07/01/2020 08:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 12 de desembre de 2019, va aprovar inicialment el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2020, integrat pel de la pròpia Entitat i pel del Consorci de Promoció Turística del Penedès, d’acord amb la classificació establerta per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

 

BOPB de 24 de desembre de 2019

Aprovació definitiva del projecte executiu Museïtzació del paper de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
17/12/2019 10:54 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment el projecte executiu Museïtzació del paper de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 110.125,21€ (IVA no inclòs), més 23.126,30€ corresponents al 21% d’IVA, que suposen un import total de 133.251,52€ (IVA 21% inclòs), redactat per Mias Arquitectura SLP (exp. X1003-0021/2018).

 

Es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB de 23 d’octubre de 2019 i en el DOGC núm. 7989 de 25 d’octubre de 2019, durant el termini de trenta dies els quals no es van formular al·legacions esdevenint definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.

 

 

Aprovar definitiva del projecte executiu Millora de l'equipament "El forn - Exposició Rural" i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola a Sant Cugat Sesgarrigues, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
17/12/2019 10:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment el projecte executiu Millora de l'equipament "El forn - Exposició Rural" i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola a Sant Cugat Sesgarrigues, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 75.925,27€ (IVA no inclòs), més 15.944,31€ corresponents al 21% d’IVA, que suposen un import total de 91.869,72€ (IVA 21% inclòs), redactat per Mias Arquitectura SLP (exp. X1003-0018/2018).

 

Es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB de 23 d’octubre de 2019 i en el DOGC núm. 7989 de 25 d’octubre de 2019, durant el termini de trenta dies els quals no es van formular al·legacions esdevenint definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.

 

 

Delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de Projecte Penedès territorio vitivinícola: innovació sostenible i saludable pel cofinançament com a projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
09/12/2019 14:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 14 de novembre de 2019, en relació a la sol·licitud de subvenció al projecte PENEDÈS TERRITORI VITIVINÍCOLA: INNOVACIÓ SOSTENIBLE I SALUDABLE pel cofinançament com a projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

BOPB de 9 de desembre de 2019

 

 

Aprovació definitiva del projecte d’obra d’Integració paisatgística: Polígon Industrial de Torrelavit (TM de Torrelavit)
02/12/2019 08:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 d’agost de 2019, va aprovar inicialment el projecte tècnic d’Integració paisatgística Polígon Industrial de Torrelavit (TM de Torrelavit), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB de 15/08/2019, al DOGC núm. 7940 – 16/8/2019, i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es podia examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Durant dit termini es van presentar al·legacions que, per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès pres el dia 7 de novembre de 2019, es varen desestimar i, en el mateix acord, s’aprovà alhora definitivament el projecte tècnic d’Integració paisatgística Polígon Industrial de Torrelavit (TM de Torrelavit), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total de 16.528,93 € + 3.471,08€ (21% IVA)= 20.000,01 € (IVA inclòs).

 

BOPB de 22 de novembre de 2019

 

DOGC de 2 de desembre de 2019

 

 

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers