Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 04 de juliol de 2020, 14:48:42
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

65 anuncis
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2020
23/06/2020 08:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de juny de 2020, va aprovar l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 23/06/2020

Aprovació de la modificació de Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat d'ensenyaments obligatoris escolaritzatsa la comarca de l'Alt Penedès, curs escolar 2020-2021
22/06/2020 14:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, es va aprovar inicialment les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2020), les quals seran vigents a partir del curs escolar 2020-2021.

 

En Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de juny de 2020, es va aprovar la modificació de les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès, curs escolar 2020-2021, (exp. G7004-000009/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP.

 

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Informació pública del compte general de l'exercici 2019
18/06/2020 09:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 23 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2019.

 

El compte general està format per:

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès

- Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 22 de juliol de 2020

 

BOPB de 18 de juny de 2020

 

Convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020
15/06/2020 08:42 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004-000007/2020), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2020. 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les entitats interessades en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i tota la documentació, segons el model normalitzat corresponent, degudament omplerta i signada per la persona representant legal.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament:

  • Entitats: A través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Esports.
  • Ajuntaments: A través de la plataforma de l’EACAT.

 

 

BDNS (Identif.): 509719 de 12/06/2020

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2019/2020
12/06/2020 08:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019).

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de juny de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000013/2020) corresponents al curs escolar 2019-2020, amb la quantia màxima destinada de 8.000 € a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 15 al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 509646

 

BOPB de 12 de juny de 2020

 

 

Delegació general d’atribucions de la gestió dels assumptes de diversos serveis
10/06/2020 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En data 1 de juny de 2020 s’ha resolt per Decret de la Presidència núm. DEC-0067-2020 (exp. G1011-000001/2020), següent:

1- Efectuar una delegació general d’atribucions de la gestió dels assumptes dels serveis que s’integren dins l’organigrama funcional del Consell Comarcal, així com nomenar la consellera delegada a cada servei.

 

BOPB de 10 de juny de 2020

 

 

Aprovació inicial del projecte executiu Centre d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
03/06/2020 12:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 d’abril de 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu Centre d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 392.697,20€ (IVA no inclòs) + 82.466,41€ (21% IVA) = 475.163,61 € (IVA inclòs), redactat per UTE Ibarz Milà (exp. G5038-0045/2018).

 

El projecte consta del següent:

 

Volum I - Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort de SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS: Memòria, compliment de normativa, amidaments i Pressupost.

 

Volum II - Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort de SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS: Documentació gràfica

 

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020

 

 

 

Aprovació de la modificació de bases que regulen la convocatòria d'atorgament del Premi a l'Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès
02/06/2020 16:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 23 d’abril de 2020, va aprovar la modificació de les bases del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004-000012/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu en el seu article 9 la represa o reinici dels terminis administratius suspesos amb efectes des de l'1 de juny. En cas que la publicació d’aquest edicte sigui anterior a la data de l’1 de juny no començarà a comptar el termini d’exposició pública fins a aquesta data. Si la publicació és posterior a l’1 de juny el termini començarà a comptar l’endemà de la seva publicació.

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2020
02/06/2020 16:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 14 de maig de 2020, va aprovar l’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

 

Aprovació inicial del Projecte Bàsic i Executiu Restauració interior de la Torre de Moja a Olèrdola III Fase, al terme municipal d’Olèrdola, actuació inclosa en l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya, eix prioritari 6
02/06/2020 13:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 7 de maig de 2020, va aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu Restauració interior de la Torre de Moja a Olèrdola III Fase, al terme municipal d’Olèrdola, actuació inclosa en l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya, eix prioritari 6, amb el pressupost total de 184.772,47 € + 38.802,22 € (21% IVA) = 223.574,69 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-0017/2018).

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers