Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 17 de desembre de 2018, 18:06:09
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

55 anuncis
Delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l'operació susceptible de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4, millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics, i concretament pel que fa a substitució d'enllumenat actual per un més eficient en espais i edificis públics
12/12/2018 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 29 de novembre de 2018, va aprovar la delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l'operació susceptible de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4, millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics, i concretament pel que fa a substitució d'enllumenat actual per un més eficient en espais i edificis públics.

 

BOPB d'11 de novembre de 2018

Resolució de les reclamacions d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari
10/12/2018 13:59 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar les reclamacions per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar – un cop ja han estat resolts el de reposició presentats - recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació de la resolució del recurs de reposició.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
10/12/2018 13:58 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

  

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és de l'11 de febrer de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Resolució de les reclamacions d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període ordinari
10/12/2018 13:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar les reclamacions per a l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període ordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període ordinari)
10/12/2018 13:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 11 de febrer de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

 

Aprovació de la memòria valorada del Manteniment del ferm del Camí de Can Batista i Sant Sadurní (TM Subirats) (exp. X1003-0012/2018), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.
05/12/2018 10:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del Camí de Can Batista i Sant Sadurní (TM Subirats) (exp. X1003-0012/2018), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

Aprovació de la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Can Catassús a Mas Asperó (TM de Sant Sadurní d’Anoia) (exp. X1003-0010/2018) inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.
05/12/2018 09:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Can Catassús a Mas Asperó (TM de Sant Sadurní d’Anoia) (exp. X1003-0010/2018) inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

 

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2018
30/11/2018 08:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 8 de novembre de 2018, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2018 (exp. G7004-0014/2018). 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de desembre de 2018, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

  

BDNS(Identif.): 425799

BOPB de 30 de novembre de 2018

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria, es troben publicades al BOPB de 21 de novembre de 2018

 

Aprovació inicial d'ordenances
23/11/2018 10:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 15 de novembre de 2018, va adoptar els acords següents:

 

1. Aprovar inicialment les modificacions de les Ordenances Fiscals de les Taxes i dels Preus Públics per a l'exercici 2019 i següents, que es detallen a continuació:

  

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM.1- Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili de caràcter social i altres serveis assistencials.
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM.2- Reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents.
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM.4- Reguladora del preu públic per a la prestació de serveis informàtics i de telecomunicacions.
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM.7- Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis tècnics de prevenció i control ambiental d’activitats i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitat, infraestructures i edificis.
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM.9- Reguladora del preu públic per a la prestació d’activitats i serveis de joventut.

 

2. Derogar l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de publicitat en els webs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

  

BOPB de 23 de novembre de 2018

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 9 del pressupost del 2018
23/11/2018 08:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 15 de novembre de 2018, va aprovar inicialment l’expedient núm. 9, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2018, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i d’una part del romanent de tresoreria de l’exercici 2017.

 

BOPB de 23 de novembre de 2018

 

 

 

 

Seu Electrònica