Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: divendres 19 de gener de 2018, 19:50:21
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

13 anuncis
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador curs 2017-2018 (termini extraordinari sobrevingudes)
16/01/2018 13:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

La Junta de Govern, en sessió d’11 de gener de 2018, va aprovar l'atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari (sobrevingudes), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 16 de febrer de 2018. Es formalitzarà d’acord amb el model 3 i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador curs 2017-2018 (termini extraordinari sobrevingudes)
20/12/2017 15:25 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

La Junta de Govern, en sessió de 20 de desembre de 2017, va aprovar l'atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari (sobrevingudes), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 20 de gener de 2018. Es formalitzarà d’acord amb el model 3 i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Resolució de les reclamacions a l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18 (període ordinari)
20/12/2017 15:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

Per Decret de la Presidència núm. G1009_2017_0113, de 26 de setembre de 2017, es va resoldre l'atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període ordinari.

 

Rebuts els recursos de reposició (reclamacions), la Junta de Govern, en sessió de 20 de desembre de 2017, ha aprovat o denegat les reclamacions a l’atorgament d’ajuts individuals pel curs 2017-18, rebudes durant el període ordinari.

  

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi identificador únic (IDALU).

L’IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
20/12/2017 13:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió del dia 14 de desembre de 2017, va aprovar inicialment la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

Aprovació inicial pressupost 2018
20/12/2017 13:34 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 14 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’any 2018, integrat pel de la pròpia Entitat i pel del Consorci de Promoció Turística del Penedès, d’acord amb la classificació establerta per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 11 del pressupost de 2017
20/12/2017 13:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 14 de desembre de 2017, va aprovar inicialment l’expedient núm. 11, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit)  en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2017, mitjançant l’aplicació de majors ingressos.

 

Documents associats:
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador curs 2017-2018 (termini extraordinari pendents de resoldre i sobrevingudes)
11/12/2017 13:42 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

La Junta de Govern, en sessió de 30 de novembre de 2017, va aprovar l'atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari (pendents de resoldre i sobrevingudes), per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 18 de gener de 2018. Es formalitzarà d’acord amb el model 3 i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Resolució de les reclamacions a l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18 (període extraordinari)
11/12/2017 13:59 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 d’octubre de 2017, va aprovar i denegar l’atorgament d’ajuts individuals pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) era el 23 de novembre de 2017, i s’han rebut diverses reclamacions.

 

La Junta de Govern, en sessió de 30 de novembre de 2017, ha aprovat o denegat les reclamacions a l’atorgament d’ajuts individuals pel curs 2017-18, rebudes durant el període extraordinari.

 

 

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi identificador únic (IDALU).

L’IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

Resolució de les reclamacions a l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18 (període ordinari)
11/12/2017 12:49 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

Per Decret de la Presidència núm. G1009_2017_0113, de 26 de setembre de 2017, es va resoldre l'atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-18, rebudes durant el període ordinari.

 

Rebuts els recursos de reposició (reclamacions), la Junta de Govern, en sessió de 30 de novembre de 2017, ha aprovat o denegat les reclamacions a l’atorgament d’ajuts individuals pel curs 2017-18, rebudes durant el període ordinari.

  

Contra la resolució de les reclamacions d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar –un cop ja han estat resolts els recursos de reposició presentats- recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

 

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi identificador únic (IDALU).

L’IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l’operació Penedès 360º cofinançada amb fons europeus de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6)
22/11/2017 11:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 19 d’octubre de 2017, va aprovar la delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l’operació Penedès 360º cofinançada amb fons europeus de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6).

 

BOPB de 22 de novembre de 2017

Seu Electrònica