Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 15 d'agost de 2022, 03:09:03
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

232 anuncis
Acceptar la justificació, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament de subvencions per a activitats ludicoeducatives dels centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per al curs 2021-2022
10/08/2022 10:35 - Registre de publicació

JG28/07/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 d’abril de 2022, va aprovar l’atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2021-2022, amb càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2022 “Ajuts servei d’ensenyament” (exp. G5054-000012/2022).

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 28 de juliol de 2022, va acceptar les justificacions de les subvencions presentades pels beneficiaris de la convocatòria (exp. G5054-000012/2022). En el mateix acord es va aprovar reconèixer les obligacions per import de 7.206,43€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.48030 “Ajuts activitats ensenyament”, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides a favor dels beneficiaris i ordenar el pagament de les subvencions.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos. En cas de presentar el recurs potestatiu de reposició, aquest anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 11 de setembre de 2022.

 

 

Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d’Adequació, ampliació i canvi d’ús de la Casa Jané del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
05/08/2022 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 28 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu d’Adequació, ampliació i canvi d’ús de la Casa Jané del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb un pressupost d’execució de 826.285,39 € + 173.519,93€ (21% IVA)= 999.805,32€ (IVA inclòs) (exp. G5038-000001/2022). Es sotmet a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC, al tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es dona el tràmit d’audiència a l’ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d’altres administracions.

 

BOPB 05/08/2022

 

DOGC núm. 8725 de 05/08/2022

 

 

 

 

Documents associats:
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2022
05/08/2022 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de juny de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022 (exp. G5003 -00000 5/2022).

 

BOPB 05/08/2022

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2022
05/08/2022 08:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de maig de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022 (exp. G5003-000004/2022) mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes per transferències de partides que ofereixen sobrant i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

BOPB 05/08/2022

 

Atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres escolars de primària amb menys de 75 comensals de mitjana
01/08/2022 11:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 28 de juliol de 2022, va aprovar l’atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres escolars de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (G5054-000032/2022 en relació G7004-000016/2022).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 2 de setembre de 2022.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de 2022
21/07/2022 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 14 de juliol de 2022, va aprovar inicialment l’expedient núm. 6, de modificació de crèdits (modalitat crèdit extraordinari i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2022, de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (exp. G5003 -000006/2022).

 

BOPB 21/07/2022

 

Aprovació inicial del Projecte executiu de pacificació de les Carrerades de Guardiola de Font-Rubí fins a les Cabanyes, inclòs al Programa General d'Inversions (PGI) línia 1 de la Diputació de Barcelona
18/07/2022 08:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 7 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el Projecte Executiu de Pacificació de les Carrerades de Guardiola de Font-rubí fins a Les Cabanyes, inclòs al Programa General d'Inversions (PGI) Línia 1 de la Diputació de Barcelona amb un import d'execució de 164.607,08€ + 34.567,49 € (21% IVA) = 199.174,57 € (IVA inclòs) (exp. X1008-000001/2022).

 

Es sotmet a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC, al tauler d'anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se'n presentin durant l'esmentat període, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord. Simultàniament, es dona el tràmit d'audiència a l'ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d'altres administracions.

 

BOPB 13/07/2022

 

DOGC 18/07/2022

 

Aprovació de les bases reguladores de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per augmentar la confiança i l’interès dels propietaris d’habitatges per arrendar i mantenir arrendats els seus habitatges mitjançant el Programa de borsa de mediació per al lloguer social del Servei Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
15/07/2022 08:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 de juliol de 2022, va aprovar les Bases Reguladores de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per augmentar la confiança i l’interès dels propietaris d’habitatges per arrendar i mantenir arrendats els seus habitatges mitjançant el Programa de borsa de mediació per al lloguer social del Servei Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004-0000 7/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

El text íntegre de les bases és troba publicat en el BOPB de 15/07/2022

 

Aprovació de bases reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
15/07/2022 08:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 de juliol de 2022, va aprovar les Bases Reguladores, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (G7004 -0000036/2022).

 

S’exposa al públic l’anunci de les bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

El text íntegre de les bases es troba publicat en el BOPB de 15/07/2022

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22 (termini extraordinari)
20/06/2022 13:18 - Registre de publicació

JG16/06/2022

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 16 de juny de 2022, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 21 de juliol de 2022. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers