Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 05:49:32
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Aprovació inicial de les bases que que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
31/03/2021 08:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de març de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000006/2021).

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

BOPB 31/03/2021

 

 

Aprovació inicial de les bases generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants del CCAP
25/03/2021 13:49 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11 de març de 2021, va adoptar, aprovar el següent:

 

1. Deixar sense efectes les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, aprovades pel Ple de 20 de setembre de 2018 i publicades al BOPB de 16 de novembre de 2018 (exp. G4010-000004/2018).

 

2. Aprovar inicialment les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000007/2021).

 

Les bases generals es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies, durant els quals les persones interessades les poden examinar i presentar-hi reclamacions. En cas que no se n’efectuïn s’entendran aprovades definitivament.

 

 

BOPB 25/03/2021

 

 

Arovació de la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual del CCAP i CPTP
25/03/2021 14:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de 2021, va aprovar modificar la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari, laboral i eventual, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 10 de desembre de 2020 (exp. G4002-000001/2021 relacionat amb exp. inicial G4002-000002/2020), així mateix com la modificació de la relació de llocs de treball, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 10 de desembre de 2020, (exp. G4002-000001/2021 relacionat amb exp. inicial G4002-000002/2020).

 

BOPB 25/03/2021

 

 

 

 

 

Aprovació inicial d'unificar dues ordenances i modificació de l'ordenança núm. 6
25/03/2021 13:17 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de març de 2021, va aprovar el següent:

 

1- Deixar sense efectes les ordenances fiscals amb efectes de la finalització del curs escolar 2020-2021 següents:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 

2- Aprovar inicialment la creació de l’ordenança, la qual se li atorgarà la identificació numèrica 5, (exp. G7003-000002/2021), següent:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT DE NIVELLS EDUCATIUS OBLIGATORIS I D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 

3- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança (exp. G7003-000001/2021), següent:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB 25/03/2021

 

 

 

Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari+noves sol·licituds)
22/03/2021 11:35 - Registre de publicació

JG18/03/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de març de 2021, es va atorgar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 d'abril de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini ordinari)
22/03/2021 11:26 - Registre de publicació

JG18/03/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de març de 2021, es va atorgar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període ordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 d'abril de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021-2022
19/03/2021 09:32 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de març de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021-2022 (G7004-000003/2021), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2021.

 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553410

 

 

Termini i lloc de presentació:

 

- Termini ordinari de presentació de sol·licituds:

 

Les famílies presentaran les sol·licituds i la documentació exigida en les bases del dia 12 d’abril al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos:

 

- Termini de presentació de sol·licituds sobrevingudes

 

Amb caràcter extraordinari es podrà demanar l’ajut posteriorment al termini ordinari, en els supòsits  següents:

 

Alumnat de nova matriculació. Les famílies d’alumnat de P3 i matriculats en posterioritat a l’últim dia del termini ordinari podran presentar la sol·licitud entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021. L’alumnat matriculat amb posterioritat a aquest termini, podrà presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins al 30 d’abril de 2022.

 

Les famílies de l’alumnat que provinguin d’un centre escolar d’una altra comarca i tinguin concedit un ajut de menjador pel Consell Comarcal pertinent, podran sol·licitar el trasllat d’aquest per tal que se li mantingui el mateix percentatge d’ajut. Les famílies interessades hauran de dirigir-se al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Telemàticament. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través d’internet al Portal de Tràmits i Gestions del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat: Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament/Menjador escolar.

 

Presencialment, només per a noves sol·licituds o per aquelles persones que no disposin de cap mitjà electrònic. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant CITA PREVIA, el dia i hora seleccionat a través de la web del CCAP (www.ccapenedes.cat/cita-previa) aportant el model de sol·licitud normalitzada degudament complimentada juntament amb la documentació requerida. El model normalitzat es troba a la web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat: Tràmits i Gestions / Ciutadania / Ensenyament_Menjador escolar

 

El text íntegra de les bases, en la versió catalana i castellana, es troben publicades al BOPB de 15 de març de 2021 (català i castellà):

 

https://bop.diba.cat/anunci/3020310/aprovacio-inicial-de-les-bases-d-ajuts-individuals-de-menjador-curs-2021-2022-consell-comarcal-de-l-alt-penedes

 

BOBP 19/03/2021 BDNS núm. 553410

 

 

 

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021 -2022
15/03/2021 09:18 - Registre de publicació

JG04-03-2021

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de març de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2021 -2022 (G7004 -000003/2021), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2021.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 15/03/2021

 

 

Convocatòria de les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021
12/03/2021 08:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 18 de febrer de 2021, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès per a activitats ludicoeducatives del curs escolar 2020-2021.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 26 de març de 2021, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Els centres educatius interessats hauran de presentar una única sol·licitud de subvenció.

 

La sol·licitud s’haurà de fer de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, i per tant s’hauran de presentar telemàticament a través de la web del Consell Comarcal, apartat Tràmits i gestions/Escoles/Tràmits genèrics, on es podrà accedir al model de sol·licitud i als documents a presentar.

 

El text íntegre de les bases es troba publicat al BOPB de 26 de febrer de 2021:

https://bop.diba.cat/anunci/3007934/aprovacio-inicial-de-les-bases-reguladores-de-subvencions-adrecades-als-centres-educatius-de-la-comarca-de-l-alt-penedes-per-a-activitats-ludicoeducatives-del-curs-escolar-2020-2021-consell-comarcal-de-l-alt-penedes 

 

 

BOPB núm. BDNS 551064 de 12/03/2021

 

 

 

 

Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès
08/03/2021 11:59 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de març de 2021, va aprovar les bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (exp. G7004-000004/2021).

 

S'exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP.Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers