Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: divendres 22 de novembre de 2019, 01:28:37
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

62 anuncis
Aprovació inicial de modificació d'ordenances núm. 5 - 6 -11
24/04/2019 09:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

  • Ordenança núm. 5 (exp. G7003_000006/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

  • Ordenança núm. 11 (exp. G7003_000008/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 

  • Ordenança núm. 6 (exp. G7003-000007/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 d'abril de 2019

 

 

 

Aprovació inicial del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023
24/04/2019 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023 (exp. G1035-000005/2019).

 

 

 

Bases i convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès (TENO)
17/04/2019 15:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació i utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que resideixen a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2019).

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions. 

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

 Terminis per a la presentació de sol·licituds:

 

Per a les famílies d’alumnat que resideix a la comarca de l’Alt Penedès

 

  • Del 2 al 17 de maig de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

L’alumnat de P4 a 6è de primària

L’alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial

 

  • De l’1 al 5 de juliol de 2019:

L’alumnat de P3 i 1r d’ESO

 

 

 

Per a les famílies d’alumnat que no resideix a la comarca

 

  • Del 27 de juny al 10 de juliol de 2019:

L’alumnat d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO.

 

  • Del 4 al 17 de juliol de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

 

 

 

Documents associats:
Bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col•lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori
17/04/2019 15:00 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col·lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori.

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Les sol·licituds es podran presentar del 16 al 24 de juliol  de 2019, ambdós inclosos.

 

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de:

Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament_Transport escolar

  

 

Bases i convocatòria del Torneig Comarcal de Futbol7 - Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la Promoció de l’esport
26/03/2019 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de març de 2019, va aprovar les bases específiques que regulen el torneig comarcal de futbol 7 - Copa Penedès TV – Gran premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la promoció de l’esport, (exp. G7004-000007/2019) així com la fitxa d’inscripció.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar de l’1 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

 

 

 

Documents associats:
Aprovació inicial del Projecte de l'obra itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l'itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès inclòs a l'operació Penedès 360º presentada en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020
21/03/2019 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 7 de març de 2019, va aprovar inicialment el projecte de l'obra Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l'itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès, amb un pressupost de 135.765,64 euros (cent trenta-cinc mil set-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims) més 28.510,78 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposen un import total de 164.276,42 euros IVA inclòs (cent seixanta-quatre mil dos-cents setanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims) i redactat per Terrer d'Enginyeria i Consultoria SL (exp. X1003-0022/2018).

 

S’exposa a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC, al tauler d'edictes de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se'n presentin durant l'esmentat període, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord. Simultàniament, es dóna el tràmit d'audiència a l'ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d'altres administracions.

 

BOPB de 21 de març de 2019

 

DOGC 7836 de 21 de març de 2019

 

Aprovació de la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Les Cabanyes a La Granada (TM de Les Cabanyes i TM la Granada), corresponent al programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals 2016-2019, inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals comarcal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.
18/12/2018 09:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de desembre de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Les Cabanyes a La Granada (TM de Les Cabanyes i TM la Granada) Fase I. Actuacions de reparació (exp. X1003-0004/2018), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

Delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l'operació susceptible de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4, millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics, i concretament pel que fa a substitució d'enllumenat actual per un més eficient en espais i edificis públics
12/12/2018 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 29 de novembre de 2018, va aprovar la delegació d’atribucions i/o competències del Ple a la Junta de Govern per a la gestió de l'operació susceptible de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4, millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics, i concretament pel que fa a substitució d'enllumenat actual per un més eficient en espais i edificis públics.

 

BOPB d'11 de novembre de 2018

Aprovació inicial de projectes inclosos a l’operació Penedès 360º presentada en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020
22/11/2018 16:49 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 8 de novembre de 2018, va aprovar inicialment els projectes següents:

 

  • Projecte Museogràfic deSa Roca. Conjunt monumental” del municipi de Sant Martí Sarroca, inclòs dins de l’operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (GO03-000864) Penedès 360º, amb el pressupost total de 70.914,18 € + (21% IVA) = 85.806,16 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-0032/2018).

 

  • Projecte executiu II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca, inclòs dins de l’operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (GO03-000864) Penedès 360º, amb el pressupost total de 107.075,09€ + 22.485,77€ (21% IVA) = 129.560,86€ (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-0031/2018).

 

Els esmentats projectes s'han sotmès a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es dóna el tràmit d’audiència a l’ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d’altres administracions.

 

BOPB de 21 de novembre de 2018

 

DOGC núm. 7753 de 22 de novembre de 2018

 

 

Delegació presidència de la Comissió de Seguiment de l'Àrea de Prestació conjunta del servei de taxi a l'Alt Penedès
21/11/2018 11:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 0

Per Decret de Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb núm. G1009_2018_0079 de 2 d’octubre de 2018 es va delegar en el conseller comarcal senyor Alfred Martínez Alonso, la presidència de la Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.

 

BOPB de 21 de novembre de 2018.

Seu Electrònica