Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 26 de gener de 2021, 13:56:39
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

119 anuncis
Aprovació inicial del projecte executiu Centre d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
03/06/2020 12:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 d’abril de 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu Centre d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 392.697,20€ (IVA no inclòs) + 82.466,41€ (21% IVA) = 475.163,61 € (IVA inclòs), redactat per UTE Ibarz Milà (exp. G5038-0045/2018).

 

El projecte consta del següent:

 

Volum I - Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort de SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS: Memòria, compliment de normativa, amidaments i Pressupost.

 

Volum II - Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort de SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS: Documentació gràfica

 

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020

 

 

 

Aprovació de la modificació de bases que regulen la convocatòria d'atorgament del Premi a l'Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès
02/06/2020 16:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 23 d’abril de 2020, va aprovar la modificació de les bases del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004-000012/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu en el seu article 9 la represa o reinici dels terminis administratius suspesos amb efectes des de l'1 de juny. En cas que la publicació d’aquest edicte sigui anterior a la data de l’1 de juny no començarà a comptar el termini d’exposició pública fins a aquesta data. Si la publicació és posterior a l’1 de juny el termini començarà a comptar l’endemà de la seva publicació.

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2020
02/06/2020 16:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 14 de maig de 2020, va aprovar l’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

 

Aprovació inicial del Projecte Bàsic i Executiu Restauració interior de la Torre de Moja a Olèrdola III Fase, al terme municipal d’Olèrdola, actuació inclosa en l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya, eix prioritari 6
02/06/2020 13:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 7 de maig de 2020, va aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu Restauració interior de la Torre de Moja a Olèrdola III Fase, al terme municipal d’Olèrdola, actuació inclosa en l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya, eix prioritari 6, amb el pressupost total de 184.772,47 € + 38.802,22 € (21% IVA) = 223.574,69 € (IVA inclòs) (exp. núm. X1003-0017/2018).

 

BOPB de 2 de juny de 2020

 

DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020

 

 

Convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s'ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
28/05/2020 16:47 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de gener de 2020, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (exp. G7004-000001/2020).

 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

 

Establir noves dates de convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, següents:

 

  • De l’1 al 19 de juny de 2020, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres i els dijous a la tarda, de 17 a 19 hores.

 

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria es troba publicat al BOPB de 23 de gener de 2020: https://bop.diba.cat/temp/01_022020000667.pdf (català i castellà)

 

 

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021
28/05/2020 10:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 19 de març de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021 (G7004-000011/2020), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el següent:

 

Termini ordinari (per alumnes ja escolaritzats).

 

- Per tramitacions telemàtiques: De l’1 de juny al 19 de juny de 2020.

 

Degut a la situació d’excepcionalitat, la sol·licitud s’haurà de tramitar de forma telemàtica, a través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i Gestions/ Ciutadania/ Ensenyament_Menjador escolar, entre l’1 al 19 de juny de 2020.

 

- Per tramitacions presencials: (només casos excepcionals).

Només per casos excepcionals en que no sigui possible realitzar el tràmit telemàtic, podran presentar la sol·licitud degudament emplenada i signada, juntament amb la documentació necessària a l’Ajuntament del municipi d’escolarització l’alumne seguint el protocol establert per cadascun d’ells i en les dates especificades.

 

Juntament amb la sol·licitud, hauran d’emplenar el resguard de presentació que es retornarà a les famílies amb el segell i data d’entrega. Aquest document l’hauran de guardar atès servirà com a justificant de presentació per aquesta convocatòria.

 

Els models de sol·licitud es podran descarregar a través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i Gestions/ Ciutadania/ Ensenyament_ Menjador escolar per aquest curs 20/21.

 

Les sol·licituds d’alumnes escolaritzats als municipis de la comarca, menys Vilafranca, es presentaran a l’Ajuntament del municipi on estan matriculats, en el següents períodes:

 

- Setmana de l’1 al 5 de juny de 2020.

Ajuntament de: Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Fontrubí, La Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Pacs del Penedès, El Pla del Penedès i Pontons.

 

- Setmana del 8 al 12 de juny de 2020

Ajuntament de: Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès.

 

- Setmana de l’ 1 al 12 de juny de 2020

Ajuntament de: Gelida, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Margarida i els Monjos.

 

Les sol·licituds de les famílies escolaritzades a Vilafranca, es podran presentar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès de l’1 al 19 de juny del 2020 amb cita prèvia.

 

Finalitzat el termini establert per cada Ajuntament per tramitar la sol·licitud presencial, es podran adreçar al Consell Comarcal fins el 19 de juny.

 

Termini de presentació de sol·licituds sobrevingudes

Amb caràcter extraordinari es podrà demanar l’ajut posteriorment al termini indicat, en els supòsits següents:

 

Alumnat de nova matriculació. Les famílies d’alumnat de P3 i matriculats en posterioritat al 19 de juny de 2020 podran presentar la sol·licitud de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2020 .

 

L’alumnat matriculat amb posterioritat a aquest termini, podrà presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins al 30 d’abril de 2021.

 

Les famílies de l’alumnat que provinguin d’un centre escolar d’una altra comarca i tinguin concedit un ajut de menjador pel Consell Comarcal pertinent, podran sol·licitar el trasllat d’aquest per tal que se li mantingui el mateix percentatge d’ajut. Les famílies interessades hauran de dirigir-se al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

En tots aquests casos, les persones sol·licitants hauran de presentar un certificat de l’escola en que s’especifiqui la data de matriculació.

 

Alumnat d’unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació, podrán presentar sol·licitud com a màxim al 30 d’abril de 2021. Es preveuen com a supòsits de variacions significatives:

 

Defunció i/o incapacitat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a.

Privació de llibertat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a.

Abandonament familiar d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a, inclòs separació.

Embargament de béns i/o rendes d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne.

Situacions d’atur sobrevingudes d’algun dels membres de la unitat familiar.

 

BDNS (Identif.): 506988

Convocatòria: BOPB de 28 de maig de 2020

 

Bases BOPB de 2 d’abril de 2020: https://bop.diba.cat/temp/04_022020004524.pdf.

Aprovar les bases especifiques i la convocatòria que regularan les subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol
13/03/2020 14:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, va aprovar les bases especifiques que regularan les subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol (exp. G7004-000005/2020).

 

S'exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar l’1 al 15 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021
02/04/2020 12:34 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 19 de març de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris, de segon cicle d’educació infantil i de centres d’educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per al curs 2020-2021 (G7004- 000011/2020), amb càrrec de l’aplicació 326.48031 del pressupost de 2020.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

 

 

Bases del XXI Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia
02/04/2020 12:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 19 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del XXI Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia (exp. G7004- 000010/2020) amb la quantitat màxima destinada de 500 € a càrrec de l’aplicació 334.48004 del pressupost de 2020 .

 

Aquestes es sotmeten a informació pública, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 2 d'abril de 2020

 

 

 

 

Adhesió del Consell Comarcald de l'Alt Penedès al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
27/03/2020 09:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Per Decret de la Presidència núm. DEC-0038-2020, de 26 de març, s'ha resolt manifestar el suport i l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.

  

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers