Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 23 de gener de 2020, 04:03:42
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

75 anuncis
Informació pública del compte general de l'exercici 2018
13/05/2019 08:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 23 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2018.

 

El compte general està format per:

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès

- Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 13 de juny de 2019

 

BOPB de 13 de maig de 2019

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2018-2019 (període extraordinari)
24/04/2019 13:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 d’abril de 2019, va aprovar atorgar o denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19, rebudes durant el període extraordinari, per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 25 de maig de 2019. Es formalitzarà d'acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Requeriment d’esmena de documentació de les sol•licituds d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
24/04/2019 11:58 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 de febrer de 2019, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (G7004-000004/2019), amb la quantitat màxima destinada de 10.000€ a càrrec de l’aplicació 326.48033 del pressupost de 2019.

 

S’ha sotmès a informació pública l’acord d’aprovació inicial de les bases d’aquests ajuts, sense que s’hagi formulat cap reclamació, passat el termini de vint dies des de que es va inserir en el BOPB de 19 de febrer de 2019.

 

Igualment, s’ha publicat la convocatòria al BOPB de 22 de febrer de 2019 (BDNS Identif.: 440418).

 

El termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre escolar, era des del dia 18 de març fins el dia 5 d’abril de 2019.

 

Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, s’han valorat les sol·licituds presentades i s’ha detectat que manca documentació en quatre sol·licituds.

 

El punt 6.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, especifica literalment el següent:

“6.5. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d’anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS i/o correu electrònic.

La persona interessada o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició.”

 

 

Les persones interessades o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida al registre general d’entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores.

 

S'exposa al públic l'anunci de la relació de sol·licituds respecte de les quals manca documentació, perquè en el termini màxim del 9 de maig de 2019, esmenin o completin la documentació requerida següent:

 

NÚM. SOL·LICITUDS

IDALU (RALC)

CENTRE ESCOLAR

CURS

MUNICIPI RESIDÈNCIA

REQUERIMENT

1

4033175097

I. EL FOIX

2ESO

Castellví de la Marca

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

2

4029045092

I. EL FOIX

1ESO

Castellet i la Gornal

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

3

4624925093

S.I. ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

4

4625485095

S.I. ALT FOIX

1ESO

Torrelles de Foix

Manca Certificat distància entre el domicili i la parada de transport escolar més propera.

 

Aprovació inicial de modificació d'ordenances núm. 5 - 6 -11
24/04/2019 09:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:

 

 • Ordenança núm. 5 (exp. G7003_000006/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 • Ordenança núm. 11 (exp. G7003_000008/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

 

 

 • Ordenança núm. 6 (exp. G7003-000007/2019): REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

 

BOPB de 24 d'abril de 2019

 

 

 

Aprovació inicial del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023
24/04/2019 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès 2019-2023 (exp. G1035-000005/2019).

 

 

 

Bases i convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès (TENO)
17/04/2019 15:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació i utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que resideixen a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2019).

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions. 

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

 Terminis per a la presentació de sol·licituds:

 

Per a les famílies d’alumnat que resideix a la comarca de l’Alt Penedès

 

 • Del 2 al 17 de maig de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

L’alumnat de P4 a 6è de primària

L’alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial

 

 • De l’1 al 5 de juliol de 2019:

L’alumnat de P3 i 1r d’ESO

 

 

 

Per a les famílies d’alumnat que no resideix a la comarca

 

 • Del 27 de juny al 10 de juliol de 2019:

L’alumnat d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO.

 

 • Del 4 al 17 de juliol de 2019:

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO

 

 

 

Documents associats:
Bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col•lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori
17/04/2019 15:00 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’adjudicació de les places vacants del transport col·lectiu de l’alumnat d’Ensenyament de Secundària Obligatori per l’alumnat d’Ensenyament Post obligatori.

 

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Les sol·licituds es podran presentar del 16 al 24 de juliol  de 2019, ambdós inclosos.

 

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de:

Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament_Transport escolar

  

 

Bases i convocatòria del Torneig Comarcal de Futbol7 - Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la Promoció de l’esport
26/03/2019 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de març de 2019, va aprovar les bases específiques que regulen el torneig comarcal de futbol 7 - Copa Penedès TV – Gran premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la promoció de l’esport, (exp. G7004-000007/2019) així com la fitxa d’inscripció.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar de l’1 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

 

 

 

Documents associats:
Aprovació inicial del Projecte de l'obra itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l'itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès inclòs a l'operació Penedès 360º presentada en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020
21/03/2019 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 7 de març de 2019, va aprovar inicialment el projecte de l'obra Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l'itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès, amb un pressupost de 135.765,64 euros (cent trenta-cinc mil set-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims) més 28.510,78 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposen un import total de 164.276,42 euros IVA inclòs (cent seixanta-quatre mil dos-cents setanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims) i redactat per Terrer d'Enginyeria i Consultoria SL (exp. X1003-0022/2018).

 

S’exposa a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC, al tauler d'edictes de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se'n presentin durant l'esmentat període, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord. Simultàniament, es dóna el tràmit d'audiència a l'ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d'altres administracions.

 

BOPB de 21 de març de 2019

 

DOGC 7836 de 21 de març de 2019

 

Aprovació de la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Les Cabanyes a La Granada (TM de Les Cabanyes i TM la Granada), corresponent al programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals 2016-2019, inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals comarcal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.
18/12/2018 09:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de desembre de 2018, va aprovar la memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Les Cabanyes a La Granada (TM de Les Cabanyes i TM la Granada) Fase I. Actuacions de reparació (exp. X1003-0004/2018), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.

 

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat si transcorre el termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos següents.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers