Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 22 de febrer de 2020, 20:43:47
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

77 anuncis
Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda, any 2018
01/07/2019 08:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 30 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2018 (G7004-0000012/2019), amb la quantia màxima destinada de 76.000€ a càrrec de l’aplicació 4412.48090 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de setembre al 18 d’octubre de 2019, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud fora de termini no serà admesa.

 

BDNS(Identif.): 463690

 

BOPB d'1 de juliol de 2019

 

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2019
28/06/2019 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 5 de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i part del romanent de tresoreria de l’exercici 2018.

 

BOPB de 28 de juny de 2019

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost del 2019
25/06/2019 08:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 13 de juny de 2019, va aprovar inicialment l’expedient núm. 6, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, menys ingressos i d’una part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 25 de juny de 2019

 

 

 

Aprovació inicial de Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda, any 2018
21/06/2019 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 30 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2018 (G7004-0000012/2019), amb la quantia màxima destinada de 76.000 € a càrrec de l’aplicació 4412.48090 del pressupost de 2019.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 21 de juny de 2019

 

 

 

 

Atorgament o denegació d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat
05/06/2019 11:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 30 de maig de 2019, va aprovar l’atorgament o denegació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut:

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició és el 6 de juliol de 2019.

 

S'adjunta resolució on es poden consultar els resultats per a cada alumne mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4 pressupost 2019
30/05/2019 08:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 4 de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 30 de maig de 2019

 

 

 

Convocatòria d’atorgament del “Premi a l’edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès” any 2019
24/05/2019 08:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès(exp. G7004-000001/2019), amb la quantitat màxima destinada de 1.000€, a càrrec de l’aplicació 334.48006 del pressupost de 2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 17 de juny de 2019, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les persones i les entitats interessades en aquesta convocatòria han de presentar les seves sol·licituds:

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat ), a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura.

 

Entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

BDNS (Identif.): 456325

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2018/2019
23/05/2019 10:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2019. Igualment, va aprovar la convocatòria corresponent al curs 2018-2019.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 455844

 

BOPB de 23 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del 2019
17/05/2019 10:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2019, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2018.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana
17/05/2019 09:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019), amb la quantitat màxima destinada de 8.000€ a càrrec de l'aplicació 320.48030 del pressupost de 2019.

 

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds del 17 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador escolar.

 

BOPB de 17 de maig de 2019

 

 

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers