Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 05 de desembre de 2019, 16:35:34
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2019
05/11/2019 12:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 10 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2019 (exp. G7004-000015/2019), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2019. 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 al 29 de novembre de 2019, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les entitats interessades en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i tota la documentació, segons el model normalitzat corresponent, degudament omplerta i signada per la persona representant legal.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament:

  • Entitats: A través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Esports.
  • Ajuntaments: A través de la plataforma de l’EACAT.

 

BDNS (Identif.): 478713 de 28/11/2019

 

 

Seu Electrònica