Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 20 de març de 2023, 23:56:10
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

298 anuncis
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost de 2021
18/11/2021 08:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 8, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, (exp. G5003- 000008/2021).

 

BOPB de 18/11/2021

Atorgar o denegar les sol•licituds d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2020/2021
08/11/2021 12:44 - Registre de publicació

JG04/11/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de novembre de 2021, va aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000018/2021) corresponents al curs escolar 2020-2021.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 9 de desembre de 2021.

 

 

Atorgament subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP exercici 2021
08/11/2021 12:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de novembre de 2021, va aprovar l’atorgament de subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021 (exp. G5054-000062/2021).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciósadministratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 9 de desembre de 2021.

 

 

Atorgament subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP exercici 2021
08/11/2021 12:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 4 de novembre de 2021, va aprovar l’atorgament de subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021 (exp. G5054-000062/2021).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciósadministratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 9 de desembre de 2021.

 

 

Resoldre les reclamacions dels ajuts individuals de menjador atorgats o denegats durant el període ordinari, curs 2021-2022
08/11/2021 12:15 - Registre de publicació

JG04/11/2021

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal,en sessió de 4 de novembre de 2021, va aprovar i denegar  les reclamacions rebudes durant el període ordinari, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-2022, (exp. G5054-000034/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l'alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L'IDALU és el Codi Identificador Únic que s'assigna a cada alumne/a, dins del Registre d'alumnes (RALC) que ha creat el Departament d'ensenyament per a tot l'alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6
29/10/2021 08:23 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 16 de setembre de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 6, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000006/2021).

 

BOPB de 29/10/2021

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2021-2022 (termini extraordinari)
22/10/2021 14:27 - Registre de publicació

JG21/10/2021

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern, en sessió de 21 d'octubre de 2021, va aprovar l’atorgament i la denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període extraordinari (exp. G5054-000064/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 de novembre de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Documents associats:
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2021-2022 (termini ordinari)
22/10/2021 09:52 - Registre de publicació

JG21/10/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 21 d'octubre de 2021, va aprovar l’atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs 2021-22, rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000034/2021), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 23 de novembre de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2021
22/10/2021 08:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 14 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 7, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant majors ingressos i baixes de partides que ofereixen sobrant (exp. G5003-000007/2021).

 

BOPB de 22/10/2021

 

 

Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
21/10/2021 08:55 - Registre de publicació

PLE14/10/2021

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 14 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment la Carta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

BOPB 21/10/2021

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers