Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 05:34:00
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini ordinari)
24/11/2020 12:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 19 de novembre de 2020, va aprovar l’atorgament o denegació d’ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, rebudes durant el període ordinari (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

  

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 27 de desembre de 2020. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 8
24/11/2020 09:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de novembre de 2020, va aprovar l’expedient núm. 8, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos.

 

BOPB de 24/11/2020

 

 

Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
24/11/2020 09:32 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de novembre de 2020, va aprovar modificar la relació de llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del personal del Consorci de Promoció Turística del Penedès, aprovada pel Ple de 12 de desembre de 2019 i modificada en el Ple de 13 de febrer de 2020 (exp. G4002-000001/2020).

 

BOPB de 24/11/2020

 

 

Aprovar inicialment el Pla de senyalització general del Projecte Penedès 360º redactat per Geosilva Projectes SL, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, i pel Pla de Foment Territorial del Turisme
16/11/2020 09:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el Pla de senyalització general del Projecte Penedès 360º redactat per Geosilva Projectes SL, actuació inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, i pel Pla de foment territorial del turisme (exp. G5038-000060/2019), amb un pressupost total de 151.999,99€ (IVA no inclòs), més 31.920,00€ corresponents al 21% d’IVA, que suposen un import total de 183.919,99 euros (IVA 21% inclòs) (exp. X1008-000002/2020) amb el desglossament dels projectes següents:

 

  • PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DE L’ITINERARI PENEDÈS 360 I VARIANTS: 130.007,48 € amb l’IVA inclòs (cent trenta mil set euros amb quaranta-vuit cèntims).

 

  •  PROJECTE DE SENYALITZACIÓ INTERPRETATIVA I PATRIMONIAL DE L’ITINERARI PENEDÈS 360: 53.912,52 € amb l’IVA inclòs (cinquanta-tres mil nou-cents dotze euros i cinquanta-dos cèntims).

 

BOPB de 16/11/2020:

https://bop.diba.cat/temp/11_022020017722.pdf

 

DOGC núm. 8272 de data 16/11/2020:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822207.pdf

Atorgament subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal exercici 2020
11/11/2020 13:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de novembre de 2020, va aprovar l’atorgament de subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G5054-000002/2020).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

 

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciósadministratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 12 de desembre de 2020.

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2020
06/11/2020 08:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 7 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020.

 

BOPB de 06/11/2020

 

 

Convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020
21/10/2020 08:29 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020), amb la quantitat màxima destinada de 15.000,00 € a càrrec de l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 26 d’octubre al 15 de novembre de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Lloc de presentació:

Telemàticament a través d’internet al portal web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès(www.ccapenedes.cat) a l’apartat de “Tràmits i Gestions/Ciutadania/ Habitatge” amb certificat digital.

 

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al carrer Hermenegild Clascar 1-3 de Vilafranca del Penedès. Cal sol·licitar CITA PRÈVIA pel Servei d’Habitatge a través del portal web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat/cita-previa) o bé per telèfon al 938.900.000.

 

BDNS(Identif.): 528230 de 21/10/2020

 

El text íntegra de les bases de la convocatòria, es troben publicades al BOPB de 5 d’octubre de 2020:

https://bop.diba.cat/temp/10_022020014687.pdf

 

 

Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020
05/10/2020 09:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2020 (exp. G7004-000015/2020), amb la quantitat màxima destinada de 15.000,00 € a càrrec de l’aplicació 150.48000 del pressupost de 2020.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB de 05/10/2020

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2020
02/10/2020 08:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 17 de setembre de 2020, va aprovar l’expedient núm. 7, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020.

 

BOPB de 02/10/2020

 

 

Atorgar o denegar les sol•licituds d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2019/2020
16/09/2020 11:41 - Registre de publicació

JG10-09-2020

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern, en sessió de 10 de setembre de 2020, va aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics a les escoles públiques i AMPAS de la comarca de l’Alt Penedès que gestionen el servei de menjador escolar amb menys de 75 usuaris fixes, curs 2019-2020, amb càrrec a l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2020 (exp. G7004-000013/2020).

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és el 17 d’octubre de 2020.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers