Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 24 de maig de 2022, 04:17:15
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

209 anuncis
Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari)
10/05/2021 12:37 - Registre de publicació

JG06/05/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 6 de maig de 2021, es va atorgar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és l'11 de juny de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès, curs 2021-2022
27/04/2021 14:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 22 d’abril de 2021, va adoptar, entre d’altres, aprovar la convocatòria per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis postobligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès, curs 2021-2022 (exp. G7004-000004/2021), següent:

 

1.- Entitat atorgant

 

Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 

 

2.- Objecte de la convocatòria:

 

L’objecte d’aquestes bases és regular l’adjudicació i la utilització del servei de transport escolar no obligatori que s’estableix per a l’alumnat escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès que cursa estudis en els nivells d’ensenyament obligatori i que està matriculat en un centre escolar situat en el seu municipi de residència, en un centre de la comarca de l’Alt Penedès no proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (d’acord amb les adscripcions vigents i els criteris establerts en cada curs escolar) o bé que havent finalitzat la seva formació obligatòria, necessita traslladar-se des del seu municipi fins al del centre on cursa ensenyaments post obligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mig o superior, programes de transició al treball, etc.) i que sol·licita una plaça en una de les rutes establertes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

3.- Beneficiaris:

 

Poden ser persones usuàries del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori:

  • L’alumnat en edat escolar obligatòria i l’alumnat matriculat a un centre d’Educació Especial, escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès i que tenen oferta educativa en el seu municipi de residència o que no estan matriculats en un centre proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (d’acord les adscripcions vigents i els criteris establerts en cada curs escolar).

 

  • L’alumnat que, havent finalitzat la seva formació obligatòria, necessita traslladar-se des del seu municipi fins al del centre on cursa ensenyaments post obligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mig o superior, programes de transició al treball, etc.).

 

 

4.- Lloc de presentació i terminis:

 

La sol·licitud de transport escolar no obligatori serà única per a cada alumne/a i caldrà presentar-la telemàticament a través del formulari disponible a la pàgina web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat:

 

Tràmit i Gestions\Ciutadania\Ensenyament-Transport escolar\Sol·licitud de transport escolar no obligatori.

 

 

Els terminis per a la presentació de sol·licituds són els següents:

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI:

 

1. Alumnat resident a la comarca i amb continuïtat al centre escolar el curs següent (alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, alumnat de P4 a 6è de primària i alumnat escolaritzat en un centre d’Educació Especial).

 

Període: De l’1 al 17 de maig de 2021

 

 

2. Alumnat de nova incorporació i matricula al centre escolar i alumnat que no resideixi a la comarca de l’Alt Penedès, però que estigui matriculat en un centre de la comarca i cursi estudis de nivell obligatori.

 

Període:

 

Infantil, Primària, educació especial i 1r d’ESO 

Del 21 al 28 de juny de 2021

 

 

2n, 3r i 4t d’ESO 

Del 5 al 12 de juliol de 2021

 

 

ALUMNAT D’ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS:

 

Període: Del 19 al 27 de juliol de 2021.

 

 

 

Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari)
27/04/2021 13:42 - Registre de publicació

JG22/04/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 22 d'abril de 2021, es va atorgar  i denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 28 de maig de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost 2021
26/04/2021 09:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 15 d’abril de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant majors ingressos i baixes de partides que ofereixen sobrant, (exp. G5003-000002/2021).

 

BOPB de 26/04/2021

 

 

Requeriment d’esmena de documentació de les sol·licituds d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat curs escolar 2020-2021
13/04/2021 14:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de gener de 2020, va aprovar inicialment les Bases d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat (exp. G7004-000004/2019).

 

Es va sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial de les bases d’aquests ajuts, sense que s’hagi formulat cap reclamació, passat el termini de vint dies des de que es va inserir en el BOPB de 23 de gener de 2020 (CVE 2020001375).

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria pels ajuts individuals de desplaçament (AID) per a l’alumnat que no té oferta educativa de nivell obligatori en el seu municipi de residència i que s’ha de desplaçar a un altre municipi per ser escolaritzat, per al curs 2020-2021 (exp. G7004-000002/2021), amb l'import màxim inicialment disponible de 10.000 € a càrrec a l’aplicació 326.48033 del pressupost de 2021.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

Es va publicar en el BOPB de 19/02/2021 amb núm. BDNS (identif.): 549263, establint el termini per a la presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció dels centres escolars, del 15 al 25 de març de 2021, ambdós dies inclosos.

 

Un cop finalitzat el termini, des del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, s’han valorat les sol·licituds presentades i s’ha detectat que manca documentació en una sol·licitud.

 

El punt 6.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, especifica literalment el següent:

“6.5 En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d’anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 9/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS i/o correu electrònic.

La persona interessada o el centre escolar hauran d’aportar dins el termini la documentació requerida a l’Oficina D’atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l Alt Penedès.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició.”

 

S'exposa al públic l'anunci de la relació de sol·licituds respecte de les quals manca documentació, perquè en el termini màxim del 27 d'abril de 2021, esmenin o completin la documentació requerida següent:

 

NÚM. Sol·licitud

IDALU (RALC)

CENTRE ESCOLAR

CURS

MUNICIPI RESIDÈNCIA

REQUERIMENT

1

4762575002

ESCOLA DELTA ESPIGA

EE

SUBIRATS

Manca Certificat distància entre el domicili i el centre escolar.

 

 

Atorgament d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini extraordinari)
12/04/2021 15:02 - Registre de publicació

JG08/04/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d'abril de 2021, es va atorgar  i denegar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període extraordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 13 de maig de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

Atorgament o denegació d'ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021 (termini ordinari)
12/04/2021 14:54 - Registre de publicació

JG08/04/2021

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 8 d'abril de 2021, es va atorgar els ajuts individuals de menjador pel curs 2020-2021, de les sol·licituds rebudes durant el període ordinari, (exp. G5054-000043/2020), per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per cada curs escolar.

 

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el 13 de maig de 2021. Es formalitzarà d’acord amb el model establert i anirà acompanyat de la documentació que el justifiqui.

 

Podreu trobar el model a l'enllaç següent:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=58&IdTramit=302

 

S'adjunta resolució i annexes classificats per escoles on es poden consultar els resultats de l’alumnat mitjançant el codi indentificador únic (IDALU).

 

L’IDALU és el Codi Identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins del Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tot l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

 

 

Convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació dels AJUNTAMENTS a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
12/04/2021 08:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556001

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de març de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000006/2021).

 

BDNS (identif.): 555990 BOPB de12/04/2021

 

 

 

Convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació de les ENTITATS a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
12/04/2021 08:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556001

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de març de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació de les entitats a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, (exp. G7004-000006/2021).

 

BDNS (identif.): 556001 BOPB 12/04/2021

 

 

 

Aprovació inicial de les bases que que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del CCAP
31/03/2021 09:19 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de març de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a la participació dels ajuntaments a la pàgina web www.penedescultura.cat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004- 000005/2021).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

BOPB 31/03/2021

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers